ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο ΕΚΠΑ η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη χημικών ενώσεων στη χώρα μας

Στο ΕΚΠΑ η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη χημικών ενώσεων στη χώρα μας

Με τρία νέα Κέντρα Αριστείας το Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει την προσπάθειά του για δράσεις εξωστρέφειας, καινοτομίας και κοινωνικής παρέμβασης. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, όπως δηλώνει ο πρύτανης του ιδρύματος κ. Θάνος Δημόπουλος, το ΕΚΠΑ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη χημικών ενώσεων στη χώρα μας λόγω του αριθμού των ενώσεων που παρασκευάζονται στα Τμήματα Χημείας και Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ. 

Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του ιδρύματος αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές», το οποίο αποτελεί τομέα αιχμής τόσο στην επιστήμη όσο και στην τεχνολογία με εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στο Κέντρο Αριστείας θα συμμετέχουν μέλη του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο σχετικό έργο και ερευνητικές ομάδες με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό, τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι νέα μέλη και νέες ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό σε κάθε φάση ανάπτυξής του ενεργειακές προκλήσεις εθνικής προτεραιότητας.

Επίσης, η Σύγκλητος αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων (Drug Design and Discovery)». Το Κέντρο θα έχει μεταξύ άλλων ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών ως προς τον σχεδιασμό καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων με τη βοήθεια υπολογιστικών (in silico) μεθόδων αιχμής, τη δημιουργία βιβλιοθήκης χημικών ενώσεων που παράγονται/έχουν παραχθεί/θα παραχθούν στο ΕΚΠΑ, την κατοχύρωση καινοτόμων ενώσεων (new chemical entities) με φαρμακολογική δράση και  διαμόρφωση σχεδίων αξιοποίησής τους.

Τέλος, η Σύγκλητος αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Αριστείας Έρευνα στην Εκπαίδευση και τις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Όπως λέει η ανακοίνωση του ιδρύματος, «βασικός στόχος του Κέντρου είναι να αποτελέσει τομέα αιχμής για την ανάπτυξη και μεγιστοποίηση / βελτιστοποίηση της συνεργασίας των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και του νέου Τμήματος Παιδαγωγικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με όλες τις βαθμίδες και τους φορείς της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, καθώς επίσης να αναδείξει τον συμβουλευτικό ρόλο που μπορεί να έχει ως προς τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Η συνεργασία αυτή θα αφορά τόσο στις γνωσιακές θεματικές και τη διδακτική μεθοδολογία των σχολείων, όσο και στις πειραματικές πρακτικές και τις ψηφιακές τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε αυτά, με οφέλη για μεν τους φοιτητές του ΕΚΠΑ στην εμπέδωση της παιδαγωγικής τους επάρκειας, για δε τους μαθητές της χώρας στα μαθησιακά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα.