ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωταθλήτρια στις παραβάσεις η Ελλάδα

Πρωταθλήτρια στις παραβάσεις η Ελλάδα

Τη θλιβερή παράδοση που τη θέλει πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στις παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει η Ελλάδα. Σύμφωνα με το νεότερο δελτίο παραβάσεων που εξέδωσε, χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα μας βρίσκεται στο στόχαστρο των κοινοτικών αρχών για μη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έξι από τους δέκα τομείς στους οποίους καταγράφονται παραβάσεις (περιβάλλον και αλιεία, ενέργεια και κλίμα, Δικαιοσύνη, ασφάλεια, χρηματοπιστωτική εποπτεία και μεταφορές).

Ενδεικτικά, η Ελλάδα (μαζί με το Βέλγιο και τη Σουηδία) έλαβε προειδοποιητική επιστολή για τη μη εφαρμογή της οδηγίας για τα αστικά λύματα. Από τα στοιχεία που υπέβαλε η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με την Επιτροπή, προκύπτει ότι σε 289 οικισμούς τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται με τον κατάλληλο τρόπο, ούτε υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους (ο αντίστοιχος αριθμός στο Βέλγιο είναι 12). Οκτώ από αυτούς τους οικισμούς, σημειώνεται, απορρίπτουν λύματα σε ευαίσθητες περιοχές.

Στον τομέα της Δικαιοσύνης, η Ελλάδα ήταν αποδέκτρια δύο «αιτιολογημένων γνωμών» (πιο προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας, στο οποίο η Επιτροπή πιστοποιεί την παράβαση και ζητεί θεραπεία). Η πρώτη αφορά τα δικονομικά δικαιώματα των παιδιών και τη μη ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η δεύτερη αφορά το δικαίωμα δικαστικής αρωγής για υπόπτους και κατηγορουμένους. Η Ελλάδα όφειλε να έχει ενσωματώσει τη συγκεκριμένη οδηγία ώς τις 5.5.2019.

Στον τομέα της ασφάλειας, η αιτιολογημένη γνώμη αφορά τη μη κοινοποίηση των εθνικών μέτρων για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου. Πρόκειται για κανόνες που «διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους παρόχους δικανικών υπηρεσιών σε ένα κράτος-μέλος αναγνωρίζονται από τις αρχές επιβολής του νόμου σε άλλο κράτος-μέλος». Η προθεσμία για την κοινοποίηση παρήλθε στις 30 Μαΐου 2016.

Η χώρα μας έλαβε επίσης (μαζί με άλλα επτά κράτη-μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο) προειδοποιητική επιστολή για τη μη πλήρη ενσωμάτωση της 5ης οδηγίας για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και αιτιολογημένη γνώμη (μαζί με την Πολωνία) για τη μη ορθή εφαρμογή του κανονισμού ΕΧΠΕ (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε ευρώ) για τις υπηρεσίες πληρωμών. Η Ελλάδα δεν έχει συστήσει την ελεγκτική αρχή που θα εξετάζει καταγγελίες κατά χρηστών υπηρεσιών πληρωμών που δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό.

Τέλος, στον τομέα των μεταφορών, η Ελλάδα έφτασε τις τέσσερις προειδοποιητικές επιστολές: για την πλημμελή εφαρμογή των κανόνων για την πληροφόρηση των πολιτών στο πλαίσιο ευφυών δικτύων μεταφορών, για την ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις υποδομές χώρων στάθμευσης (σημαντικό για άτομα με αναπηρία), για τη μη παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου της (υπηρεσίες που ενισχύουν την ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας) και για τον μη ορισμό φορέα «σωστής νοοτροπίας» στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Εξαιτίας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που έχει προκύψει με την πανδημία, η Επιτροπή ενημέρωσε πρόσφατα τα κράτη-μέλη ότι παρατείνονται οι προθεσμίες για διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν κινηθεί από την αρχή του έτους. Χθες, αποφασίστηκε να δοθεί στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να απαντήσουν εντός τεσσάρων αντί δύο μηνών σε κάθε προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη της νέας δέσμης παραβάσεων.