ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκηρύχθηκε το έργο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο

Προκηρύχθηκε το έργο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου, ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο τη λειτουργία συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRMS) προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 5η Οκτωβρίου 2020, με τους υποψήφιους να είναι σε θέση να υποβάλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων το αργότερο έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις 9 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το HRMS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μία διαδικτυακή πλατφόρμα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, που διαθέτει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 33 μηνών και θα αποτελέσει μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις της κρατικής μηχανής. Θα παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, υλοποίησης, εφαρμογής και λειτουργίας συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι υπηρεσίες αυτές θα αξιοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να σχεδιάζονται, να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα που άπτονται του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για να υποστηρίξει την άσκηση των αρμοδιοτήτων μιας Διεύθυνσης Διοικητικού και θα είναι διοικητικά ευθυγραμμισμένη προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις. Το σύνολο των υπηρεσιών του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που θα αναπτυχθεί, θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν η οριζόντια επικοινωνία και ο συντονισμός των φορέων. Στο αντικείμενο του έργου συγκαταλέγονται η καταγραφή και  η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, το Μητρώο Υπαλλήλων, τα ψηφιακά οργανογράμματα, η διαχείριση προσλήψεων, αδειών και ωραρίου του προσωπικού, οι προαγωγές και επιλογές προϊσταμένων, οι πειθαρχικές διαδικασίες, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. Το HRMS, υπό τη διαχείριση του υπουργείου Εσωτερικών θα συλλέγει, θα διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του Δημοσίου και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα περίπου 3.537 φορέων και 9.131 διαχειριστών.

Το έργο, που χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, επιτρέπει τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων του δημόσιου τομέα, καθώς και την αξιολόγησή τους, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στη διαχείριση των υψηλόβαθμων στελεχών. Σύμφωνα με την ΚτΠ, η πλατφόρμα διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού θα οδηγήσει στην κατάργηση των κάθετων δομών που επιβραδύνουν και, ενίοτε, αναστέλλουν την κινητικότητα των υπαλλήλων, αλλά και στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και εύρους. Κι αυτό επειδή θα μειωθούν οι δαπάνες για την αποσπασματική απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση παρόμοιων συστημάτων.

Σημειώνεται ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας με το υπουργείο Εσωτερικών, που είναι κύριος και φορέας λειτουργίας του HRMS, έχει υπογράψει προγραμματική συμφωνία. Η ΚτΠ αποτελεί βασικό επιτελικό βραχίονα υλοποίησης της στρατηγικής, των έργων και δράσεων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί και τον χρηματοδότη του έργου.