ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιατί άνισες ευκαιρίες;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Η εκπαίδευση και η απασχόληση δεν χαμογελούν προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP, με έδρα τη Θεσσαλονίκη) καταδεικνύουν ότι το 80% των ενηλίκων με αναπηρίες δεν προχωρεί πέρα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή μπορεί να θεωρηθεί αναλφάβητο. Τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην ανοιχτή αγορά εργασίας όχι λόγω της εγγενούς ανικανότητας που σχετίζεται με την αναπηρία τους, αλλά λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην κατάρτηση.

Ετσι, σύμφωνα με το CEDEFOP, είτε υπο-εκπροσωπούνται είτε αποκλείονται από την απασχόληση.

Οπως έδειξαν μάλιστα σχετικές έρευνες το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι δύο έως τρεις φορές υψηλότερο από εκείνο των ατόμων χωρίς αναπηρίες. Οι εργασίες που έγιναν πάνω στο θέμα αυτό κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες. Στη νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης αναλύονται ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη προσέγγιση της κατάρτισης των ατόμων με νοητική αναπηρία και των εκπαιδευτών τους, την ποιότητα ζωής, την επαγγελματική εξειδίκευση σε επιχειρήσεις της ευρύτερης αγοράς εργασίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το οικονομικό κόστος και τα οφέλη από την ένταξη των ΑΜΕΑ στην απασχόληση.