ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο πλαίσιο συνεργασίας AEI για τα διδακτορικά

Αναμορφώνεται και συμπληρώνεται το σύστημα της συνεργασίας ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή παρέχεται η δυνατότητα της συνεργασίας αυτής με ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας που καταρτίζεται για τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία οργανώνονται από τα συγκεκριμένα ιδρύματα. Με το ίδιο πρωτόκολλο, που εγκρίνεται από ελληνικής πλευράς από το υπουργείο Παιδείας, καθορίζονται και τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών, οι πηγές χρηματοδότησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών κ.λπ. Για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων συγκροτείται συντονιστικό όργανο με αρμοδιότητες αντίστοιχες εκείνων της ειδικής διατμηματικής επιτροπής των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων της ημεδαπής.

Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την επίβλεψη και διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και στην τελική κρίση, ενώ για την εκπόνηση αυτής χορηγείται ενιαίο ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα, που θεωρούνται αυτοδικαίως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Παρέχεται, τέλος, η δυνατότητα παροχής μέρους τους προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών των πανεπιστημίων της ημεδαπής και σε άλλη, πλην της ελληνικής, ευρωπαϊκή γλώσσα, ενώ τα ήδη λειτουργούντα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες ρυθμίσεις μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006.

Εξάλλου, με άλλη τροπολογία προβλέπεται ότι μόνον σε εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, που εγκρίνονται από τον υπουργό Παιδείας, θα επιτρέπεται ανάκληση της απόσπασης εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού. Επειδή το φαινόμενο είναι συχνό, με την τροπολογία προβλέπεται ότι επιβάλλεται στους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού για τρία τουλάχιστον χρόνια, η υποχρέωση να παραμείνουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια απόσπασής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης που του έχουν καταβληθεί και δεν λαμβάνει τα προβλεπόμενα έξοδα επιστροφής του στην Ελλάδα.