ΚΟΙΝΩΝΙΑ

2,2 δισ. για Διά Βίου Μάθηση

Συνολικά 2.215.000.000 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ελληνική εκπαίδευση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκ-παίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της νέας προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 του υπουργείου Παιδείας. Οι άξονες προτεραιότητας, όπως ετέθησαν από το υπουργείο Παιδείας, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, η αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.