ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδυνατούν να περιγράψουν γεγονότα

Οι φοιτητές δείχνουν μεγάλη αυτοπεποίθηση όταν καλούνται να αξιολογήσουν τον εαυτό τους. Ομως, ακόμη και έτσι, από τις απαντήσεις τους αναδεικνύονται οι αδυναμίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι τα πηγαίνει πολύ καλά στην εξήγηση μιας ιδέας ή τη σύγκριση διαφορετικών ιδεών. Λιγότερο καλά δηλώνουν ότι τα πηγαίνουν στην περιγραφή των ιδεών. Ενδεικτικά, το 94% των φοιτητών θεωρεί ότι μπορούν να εξηγήσει μια ιδέα πολύ καλά ή άριστα. Το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι μπορεί να συγκρίνει διαφορετικές ιδέες πολύ καλά ή άριστα (και στις δύο περιπτώσεις το 6% απάντησε «καλά»).

Ομως, στην περιγραφή κάποιου θέματος η κατάσταση αλλάζει, προκαλώντας εντύπωση. Παρατηρούμε ότι ουδείς φοιτητής δήλωσε ότι μπορεί να περιγράψει κάποιο θέμα άριστα. Το 93% απάντησε «πολύ καλά» και το 7% «καλά». Από την άλλη, το 87% δήλωσε ότι μπορεί να περιγράψει ένα γεγονός πολύ καλά (74%) ή άριστα (13%). Μάλιστα, το 56% των φοιτητών έκρινε ότι η σημαντικότερη δεξιότητα στον γραπτό λόγο είναι η εξήγηση προσωπικών ιδεών, και το 38% η σύγκριση διαφορετικών ιδεών/υποθέσεων. Αντίθετα, μόλις το 4% απάντησε ότι είναι πιο επιδέξιο στην περιγραφή κάποιου θέματος, ενώ κανείς δεν πιστεύει ότι τα καταφέρνει καλύτερα στην περιγραφή των γεγονότων.

Η διαφοροποίηση των απαντήσεων στις δύο βασικές κατηγορίες ερωτήσεων (ικανότητα σε περιγραφή ιδεών και περιγραφή γεγονότων) υποδηλώνει ότι οι φοιτητές πιστεύουν ότι θα τα πάνε καλά στις ιδέες -δηλαδή στο θεωρητικό επίπεδο- όμως, θα κολλήσουν όταν κληθούν να περιγράψουν ένα γεγονός. Στοιχείο που αποτυπώνει τη διάσταση θεωρίας και πράξης που διατρέχει όλη την ελληνική εκπαίδευση.