ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο εργασιακό καθεστώς στο Δημόσιο

Ο εργασιακός βίος των περίπου 700.000 δημοσίων υπαλλήλων βρίσκεται προ των θυρών σημαντικών αλλαγών, ανατροπών και «μετακινήσεων», καθώς το προσεχές φθινόπωρο, σύμφωνα με τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, και σταδιακά, εκτός του νέου γενικού μισθολογίου και της δραστικής περικοπής επιδομάτων θεσμοθετείται νέο σύστημα αξιολόγησης όλων των στελεχών του Δημοσίου, οριοθετείται ο όρος «πλεονάζον προσωπικό» και ανοίγει «πόρτα εξόδου» για υπαλλήλους ΔΕΚΟ, οι οποίες θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν. Ακόμα, διευρύνεται ο αριθμός αυτών που θα μπορούν να μεταταχθούν ενώ μεταξύ άλλων, ανοίγει πλατιά οδός για διευκόλυνση μετατάξεων υπαλλήλων όμορων δήμων. Στο επίκεντρο των αλλαγών, αποδελτιώνονται οι παρακάτω διευκρινίσε

1. Τι προβλέπει το γενικό μισθολόγιο;

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις θα υπάρξει σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης με τα μισθολογικά κλιμάκια. Οι υπάλληλοι θα χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία περίπου 400.000 υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ, θα μπορούν να «ανέβουν» σταδιακά έως και 10 μισθολογικά κλιμάκια, εφόσον αξιολογηθούν θετικά από τον προϊστάμενό τους. Στη δεύτερη κατηγορία περίπου 300.000 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ θα μπορούν να ανελίσσονται ταχύτερα διανύοντας 12 μισθολογικά κλιμάκια από τα 18 που ισχύουν σήμερα. Τα 100 από τα 104 επιδόματα θα «κοπούν», ώστε να παραμείνουν μόνο το οικογενειακό, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα εορτών και αδείας. Θα θεσπισθεί επίσης ένα επίδομα θέσης και θα υπάρχει επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για ορισμένες κατηγορίες.

2. Θα γίνουν απολύσειςδημοσίων υπαλλήλων;

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο απολύσεων στις ΔΕΚΟ που θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν, ενώ αποκλείονται απολύσεις στον στενό δημόσιο τομέα (υπουργεία και ΝΠΔΔ) λόγω των συνταγματικών δεσμεύσεων για τη μονιμότητα των υπαλλήλων. Το μέλλον του προσωπικού θα το αποφασίσουν τα διοικητικά συμβούλια των Οργανισμών. Το πλεονάζον προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου θα ενταχθεί σε πίνακες κατάταξης που θα καταρτιστούν χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το ΑΣΕΠ, με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.).

3. Τι δυνατότητες έχουν όσοι υπάλληλοι κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό;

Οι πλεονάζοντες εργαζόμενοι έχουν τέσσερις δυνατότητες πριν χάσουν τη θέση τους. Αρχικώς θα εντάσσονται σε πίνακες για 12 μήνες και θα λαμβάνουν το 60% των βασικών αποδοχών τους, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που θα προβλέπονται. Στη συνέχεια, θα μπορούν από τους πίνακες να μετατάσσονται σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα σε ποσοστό 10% επί των συνολικών ετήσιων προσλήψεων, είτε να καταλαμβάνουν το 30% των θέσεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Επίσης, να καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα θέσεις μερικής απασχόλησης και τέλος να αποχωρήσουν με ειδικά προγράμματα εθελουσίας εξόδου. Οταν παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός έτους παύουν οι υπάλληλοι να πληρώνονται με το 60% του βασικού τους μισθού, αλλά δεν θα διαγράφονται από τη λίστα.

4. Ποιος είναι ο ρόλος του ΑΣΕΠ;

Ενισχυμένος είναι ο ρόλος του ΑΣΕΠ αφού θα αξιολογεί τους εργαζόμενους που «περισσεύουν». Σε συνάντηση με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημ. Ρέππα διερευνήθηκε το ενδεχόμενο να αξιολογεί το ΑΣΕΠ το σύνολο του προσωπικού και με βάση την αρχική αξιολόγηση να κατατάσσεται το πλεονάζον προσωπικό. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Γ. Βέης, όμως, θεωρεί ότι δεν μπορεί το ΑΣΕΠ να υποκαταστήσει τον ρόλο της διοίκησης ή των συμβούλων επιχειρήσεων. Από τον πρόεδρο της Αρχής πάντως, προτάθηκε ν’ αυξηθεί το ποσοστό των ετήσιων μετατάξεων στο Δημόσιο από 10% σε 20%, ώστε ν’ απορροφηθούν περισσότεροι «υπό απόλυση» υπάλληλοι.

5. Θα ισχύσει η εφεδρείαγια τους υπαλλήλους

των 27 οργανισμών, η κατάργησητων οποίων έχει ανακοινωθεί;

Δεν θα ισχύσει, όπως όλα δείχνουν, η εργασιακή εφεδρεία για τους υπαλλήλους αυτούς αφού το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εισηγείται οι εργαζόμενοι μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ψήφιση του νόμου, να μεταφερθούν είτε στα υπουργεία που εποπτεύουν τους οργανισμούς που καταργούνται, είτε στους νέους φορείς που θα δημιουργηθούν, σε προσωποπαγείς θέσεις με το ίδιο μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς.

6. Τι ισχύει για τις προσλήψειςστο Δημόσιο;

Το 2015 είναι χρονιά-ορόσημο, αφού μέχρι τότε για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο υπάρχουν περιορισμοί. Προβλέπεται πλέον μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις μέχρι το 2015, εκτός από το τρέχον έτος, που θα ισχύσει η μία πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνων των συμβασιούχων με συμβάσεις έργου, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., εφόσον η μισθοδοσία τους δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου έχουν συνολικά μειωθεί κατά 50% φέτος και ακολούθως κατά 10% μέχρι το 2015. Στόχος του κ. Ρέππα είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων και η κινητικότητα στο Δημόσιο σταδιακά να διασυνδεθεί με τα περιγράμματα θέσεων, όπου θα καταγράφουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

7. Πότε θα απορροφηθούν

οι επιτυχόντες παλαιοτέρωνδιαγωνισμών του ΑΣΕΠ;

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2015 ο διορισμός των επιτυχόντων, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων μετά την 1/1/2009. Ειδικότερα θα διορίζονται βάσει σειράς επιτυχίας μέχρι την 31/12/2015.

8. Τι προβλέπει το νέο σύστημα αξιολόγησης;

Οι διευθυντές θα περνούν από γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ κάθε τρία χρόνια (αρχής γενομένης τον Ιανουάριο του 2012) και όλες οι θέσεις προϊσταμένων θα επανακρίνονται πάνω στην εξαετία. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετάσχουν 100.000 υπάλληλοι, για να καταλάβουν 24.000 θέσεις προϊσταμένων, διευθυντών και γενικών διευθυντών. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού θα έχει αρμοδιότητα να κρίνει τους γενικούς διευθυντές με γραπτό διαγωνισμό και προφορική συνέντευξη όλων των υποψηφίων. Τα Συμβούλια Επιλογής θα επιλέγουν τους διευθυντές και τους τμηματάρχες. Οι εξετάσεις για όλους θα γίνουν με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι ερωτήσεις θα είναι κοινές για κάθε θέση ευθύνης.

9. Μπορούν οι υπάλληλοι των ΟΤΑνα μετατάσσονται από δήμοσε δήμο;

Τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει τις μετακινήσεις σε 80.000 δημοτικούς υπαλλήλους μεταξύ όμορων δήμων. Ετσι, για παράδειγμα, ένας δήμος που είναι υπερχρεωμένος και διαθέτει πλεονάζον προσωπικό θα μπορεί να μετακινήσει μέρος των υπεράριθμων υπαλλήλων σε γειτονικό δήμο που έχει ελλείψεις προσωπικού και δεν μπορεί να κάνει νέες προσλήψεις. Αντιστοίχως, θα επιτρέπονται και μετατάξεις υπαλλήλων από δήμους με πλεονάζον προσωπικό (π.χ. Δήμος Ρόδου) σε κρατικές υπηρεσίες με κενές οργανικές θέσεις (π.χ. νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία). Οι μετατάξεις θα έχουν αρχικά εθελοντικό χαρακτήρα και αργότερα υποχρεωτικό.