ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων τους μπορούν να έχουν υποψήφιοι ενός διαγωνισμού του Δημοσίου, ακόμη και φοιτητές που διεκδικούν μετεγγραφή σε άλλη πανεπιστημιακή σχολή, σύμφωνα με δύο γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (αριθμός 75 και 33/11). Η Αρχή έδωσε ειδικότερα το «πράσινο φως» στο υπουργείο Εσωτερικών να χορηγήσει πρακτικά του υπηρεσιακού συμβουλίου, την ημέρα κατά την οποία επελέγησαν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του υπουργείου, σε υποψηφίους για τις ίδιες θέσεις που δεν επελέγησαν. Στο ερώτημα του υπουργείου αν μπορεί να διαθέσει στους υποψηφίους και τα σημεία εκείνα των πρακτικών που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα των συνυποψηφίων τους, όπως για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με αναρρωτικές άδειες, η Αρχή παρείχε τη σχετική άδεια. Κατά τη γνωμοδότηση, η χορήγηση αντιγράφου των πρακτικών του υπηρεσιακού συμβουλίου σε υποψηφίους που δεν επελέγησαν δεν εμποδίζεται από τον νόμο 2472/1997. Παράλληλα, η Αρχή επέτρεψε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο να χορηγήσει σε φοιτητή υποψήφιο για μετεγγραφή στο τμήμα της σχολής ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συνυποψηφίου του. Ο φοιτητής, η αίτηση μετεγγραφής του οποίου απορρίφθηκε, ζήτησε αντίγραφα της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τη συγκεκριμένη επιλογή, δεδομένου ότι είχε έννομο συμφέρον να την προσβάλει.