ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι τομές στη λειτουργία των ΑΕΙ

Βαθιές τομές επιφέρει στη λειτουργία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ ο νέος νόμος-πλαίσιο. Ενδεικτικά:

– Την εποπτεία και τον έλεγχο του ιδρύματος αναλαμβάνει Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν εξωπανεπιστημιακοί με εγνωσμένο έργο.

– Οι φοιτητές θα εκπροσωπούνται στα όργανα του ΑΕΙ, όμως χάνουν τον ρόλο της συνδιοίκησης που είχαν έως τώρα, και τον οποίο, σε πολλές περιπτώσεις, ασκούσαν με καταχρηστικό τρόπο. Θα αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους από κοινά και όχι από παραταξιακά ψηφοδέλτια.

– Το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ θωρακίζεται με τη θέσπιση του Οργανισμού Ιδρύματος, ο οποίος θα είναι «το Σύνταγμα κάθε Ιδρύματος», όπως είπε η υπουργός.

– Καταργείται το άσυλο, που είχε απαξιωθεί και αντί για το άσυλο της ακαδημαϊκής ελευθερίας προστατεύονταν παράνομες πράξεις.

– Καθιερώνεται η υποχρεωτική εγγραφή των φοιτητών κάθε εξάμηνο.

– Τίθενται όρια στη συνολική διάρκεια σπουδών και μπαίνει τέλος στους «αιώνιους» φοιτητές. Καθιερώνεται η μερική φοίτηση για εργαζομένους.

– Καθιερώνεται ένα είδος «εθνικού» ΕRΑSΜUS, αφού, μέσω προγραμμάτων, τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να ανταλλάσσουν φοιτητές.

– Καθιερώνεται ο Συνήγορος του Φοιτητή.

– Φοιτητικό δάνειο μπορούν να πάρουν όλοι και όχι μόνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ καθιερώνονται ανταποδοτικές υποτροφίες.

– Θα εφαρμόζεται αξιολόγηση και λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας των ιδρυμάτων. Τα προγράμματα σπουδών θα πιστοποιούνται.

– Οι καθηγητές θα αξιολογούνται κάθε πέντε χρόνια και η άποψη των φοιτητών τους θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

– Το υλικό των παραδόσεων και οι σημειώσεις σε κάθε μάθημα θα αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο.

– Καθιερώνεται η δυνατότητα ίδρυσης «επώνυμης έδρας» από χορηγούς.

– Καταργείται η βαθμίδα του λέκτορα, με αποτέλεσμα να παραμένουν τρεις, αντί για τέσσερις, βαθμίδες καθηγητών κατά τα διεθνώς ισχύοντα.

– Δίνεται η δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας συγκεκριμένης διάρκειας Ελλήνων και ξένων καθηγητών σε ελληνικά και ξένα ΑΕΙ.

-Καθιερώνεται ο θεσμός των Κέντρων Αριστείας.

– Δίνεται δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου σε κάθε ΑΕΙ για τη διαχείριση και αξιοποίηση πόρων.

– Προβλέπεται αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ανεξάρτητης αρχής μετά μια τετραετία.