Πανελλαδικές: Αλλαγή διαδικασιών για υποψηφίους με αναπηρία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πανελλαδικές: Αλλαγή διαδικασιών για υποψηφίους με αναπηρία

2' 6" χρόνος ανάγνωσης

Νέο πλαίσιο για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία κ.ά.) ή όσων έχουν κάταγμα ή άλλη πάθηση των χεριών θέτει το υπουργείο Παιδείας. Η αλλαγή των διαδικασιών κρίθηκε απαραίτητη για να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων, καθώς κατά το παρελθόν είχαν καταγγελθεί περιπτώσεις κατάχρησης. Ενδεικτικά, πέρυσι υπήρξε καταγγελία από την ομοσπονδία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ότι υποψήφιοι από ιδιωτικό σχολείο έδωσαν προφορικώς έχοντας βεβαίωση ότι δήθεν έπασχαν από τενοντίτιδα.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται στις Πανελλαδικές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ως ακολούθως:

• Προφορικώς́, οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον 67%, που συνδέεται με τα άνω άκρα, πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο λύκειο συνοδευόμενη από γνωμάτευση από την υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΕΦΚΑ ή από τα οικεία Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

• Προφορικώς εξετάζονται οι υποψήφιοι με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο ΚΕΣΥ ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ).

• Οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτώς́ ή́ προφορικώς́. Απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία ΚΕΣΥ ή τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή τα πιστοποιημένα ΙΠΔ, στην οποία θα αναγράφεται ακριβώς η δυσκολία του υποψηφίου, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία.

• Γραπτώς εξετάζονται οι υποψήφιοι που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας.

• Οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μπορούν να εξεταστούν γραπτώς́ στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει το αργότερο εντός δύο ημερών, από την ημέρα λήξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το λύκειό τους.