ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσωρινός ΑΜΚΑ για εμβολιασμό – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό ειδικότερης κατηγορίας δικαιούχων έκδοσης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α

Προσωρινός ΑΜΚΑ για εμβολιασμό – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό ειδικότερης κατηγορίας δικαιούχων έκδοσης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και διαδικασία τεχνικών λεπτομερειών απόδοσης και μετάπτωσής του.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2981/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία απόδοσης Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε ειδικότερες ομάδες, για

– τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,

– της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),

– της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48),

– της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και

– της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54).

Δικαιούχοι

α) οι αιτούντες διεθνούς προστασίας και οι πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν δήλωση βούλησης ασύλου, καθώς και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι φέρουν ταυτοποιητικό έγγραφο από ελληνική δημόσια αρχή

β) οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κρατούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) ή άλλες αστυνομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της Οδηγίας επιστροφών 2008/115/ΕΚ, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή όχι, καθώς και γ) οι ημεδαποί και αλλοδαποί κρατούμενοι στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας. Η χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α. στα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται, εφόσον δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για γονέα ή φυσικό πρόσωπο των ειδικότερων αυτών κατηγοριών, που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2981/2021-ΦΕΚ 2197/Β/26-5-2021