Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις ΜΚΟ

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις ΜΚΟ

Η δημιουργία ενιαίου μητρώου για την καταχώριση των εθελοντικών οργανώσεων, των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, των σωματείων και των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και των ΜΚΟ επιχειρείται με νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

1' 36" χρόνος ανάγνωσης

Η δημιουργία ενιαίου μητρώου για την καταχώριση των εθελοντικών οργανώσεων, των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, των σωματείων και των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και των ΜΚΟ επιχειρείται με νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή σε σχόλια έως τις 19 Νοεμβρίου.

Προβλέπεται ακόμα η σύσταση Διεύθυνσης ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων στο υπουργείο Εσωτερικών. Οπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 9 διαφορετικά μητρώα καταγραφής ΜΚΟ σε διαφορετικά υπουργεία, τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Με το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, επιδιώκεται η δημιουργία ενιαίου πλαισίου ρύθμισης των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και η διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της λογοδοσίας αναφορικά με τον εθελοντισμό και τις προϋποθέσεις παροχής εθελοντικής απασχόλησης.

Παράλληλα, θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών, απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή σε σχόλια έως τις 19 Νοεμβρίου.

Βάσεις δεδομένων

Επίσης, δημιουργούνται δύο δημόσιες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Η πρώτη αφορά την ελεύθερη καταχώριση σε δημόσια βάση δεδομένων όλων των ΟΚοιΠ. Η δεύτερη βάση είναι ένα ειδικό μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ΟΚοιΠ και οι κοινωφελείς φορείς, εφόσον πληρούν συγκεκριμένους όρους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Το ειδικό μητρώο ΟΚοιΠ χωρίζεται στις ακόλουθες υποομάδες: α) υγεία, κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια, β) περιβάλλον, πολιτική προστασία, ποιότητα ζωής, γ) δικαιώματα του ανθρώπου, δικαιοσύνη, διακυβέρνηση, δ) παιδεία, έρευνα, πολιτισμός, ε) καταναλωτής και στ) διεθνής ανθρωπιστική και αναπτυξιακή συνεργασία, βιώσιμη ανάπτυξη.

Ορίζεται επίσης ότι μια ΟΚοιΠ δεν μπορεί να λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% επί του προϋπολογισμού της για τη λειτουργία της ή δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Οι κοινωφελείς φορείς μπορούν να λάβουν κρατική χρηματοδότηση: α) έως 50.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στη δημόσια βάση δεδομένων ΟΚοιΠ του άρθρου 6 και β) άνευ οιουδήποτε περιορισμού ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο ΟΚοιΠ του άρθρου 7.