ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόφαση Αρείου Πάγου για συμβασιούχους ΚΤΕΛ

Απόφαση Αρείου Πάγου  για συμβασιούχους ΚΤΕΛ

Τον δρόμο για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στα ΚΤΕΛ, εφόσον βεβαίως κριθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, «δείχνει» απόφαση (883/2014) που εξέδωσε το εργατικό τμήμα του Αρείου Πάγου.

Ανατρέποντας τη μέχρι τώρα νομολογία, ο Αρειος Πάγος έκρινε ότι είναι νόμιμη η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου για τους εργαζομένους στα ΚΤΕΛ, αφού αυτά δεν ανήκουν στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οπως επισημαίνεται στην απόφαση, τα ΚΤΕΛ ιδρύθηκαν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελούν ιδιότυπες συγκοινωνιακές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας που λειτουργούν υπό τη μορφή οργανισμών. Επιπλέον, σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες, τα ΚΤΕΛ δεν ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που ισχύουν για τις μετατροπές συμβάσεων καθώς: οι μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ, το διοικητικό συμβούλιο και η γενική συνέλευση των ΚΤΕΛ συγκροτούνται αποκλειστικά από μετόχους τους, και συν τοις άλλοις δεν επιδοτούνται ετησίως από το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα με ποσά που υπερβαίνουν το 50% των δαπανών τους.

Οπως επισημαίνουν οι δικαστές, βάσει του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, το έκτακτο προσωπικό των ΚΤΕΛ μπορεί να προσλαμβάνεται για χρόνο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και η πρόσληψη μπορεί να επαναλαμβάνεται, αλλά απαγορεύεται η μετατροπή της σε αορίστου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αρειο Πάγο, οι διατάξεις αυτές δεν εμποδίζουν τον χαρακτηρισμό της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αν μεταξύ άλλων προκύπτει ότι ο υπάλληλος εξυπηρετούσε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.