ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υψηλότερα τέλη λόγω «σφιχτών» προϋπολογισμών

ypsilotera-teli-logo-sfichton-proypologismon-2096019

Ισοσκελισμένους τουλάχιστον ή και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς πρέπει να έχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες για το 2016. Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε κοινή υπουργική απόφαση από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, η πρωτοβάθμια (δήμοι και φορείς αυτών) και δευτεροβάθμια (Περιφέρειες) Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπάγεται στις οικονομικές ρυθμίσεις που αφορούν τα δημόσια οικονομικά. Κατά συνέπεια, η κατάρτιση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών θα πρέπει να βασίζεται σε περικοπές και μειώσεις δαπανών, ήτοι «συγκράτηση των δαπανών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα» και όχι στην υπερεκτίμηση των εσόδων ή στην εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, κάτι «που οδηγεί στην κατάρτιση ελλειμματικού, μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, το οποίο απαγορεύεται». Ισοσκελισμένα θα πρέπει να είναι και τα ανταποδοτικά τέλη που αφορούν την ύδρευση, την καθαριότητα και τον φωτισμό, ενώ σε περίπτωση ελλειμμάτων, η αύξηση των δημοτικών τελών αποτελεί σαφώς μονόδρομο.

Μάλιστα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι «έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης» αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Οι προϋπολογισμοί που θα καταρτιστούν πρέπει να είναι «ρεαλιστικοί» και να καταγράφουν μόνο δαπάνες που δικαιολογούνται από τα έσοδα του δήμου. Οπως επισημαίνεται στην ΚΥΑ, υπάρχει η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικώς «με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα».

Χαμηλότερο κόστος στο νέο οικονομικό έτος θα πρέπει να προβλεφθεί για:

– Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας.

– Δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ. Επίσης, «οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.) πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου».

Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσμων πρέπει να καταρτίζουν και να ψηφίζουν τους προϋπολογισμούς τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους.

Οι δήμοι απαγορεύεται να συνομολογήσουν δάνειο για να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες παρά μόνο για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Ωστόσο επιτρέπεται να λάβουν δάνειο για να κλείσουν τον προϋπολογισμό τους. Σχετική πρόνοια για δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμπεριλαμβάνεται και σε πρόσφατο ν/σ που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε κίνδυνο κονδύλια ύψους 1,2 δισ. ευρώ για έργα από το ΕΣΠΑ

Τον κίνδυνο να χαθούν κονδύλια ύψους έως και 1,2 δισ. ευρώ επισημαίνει η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος) λόγω της διακοπής εργασιών σε συμβασιοποιημένα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013.

Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, ο προέδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, τονίζει ότι εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των υλοποιούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οι εργοληπτικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών. Επισημαίνει ότι με βάση έρευνα της ΚΕΔΕ σε 113 δήμους (το 1/3 των δήμων της χώρας) υπάρχουν 387 έργα συνολικού συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού περίπου 600 εκατ. ευρώ. «Για το σύνολο των δήμων το συνολικό ποσό των συμβάσεων που έχουν διακοπεί εκτιμάται στο 1,2 δισ.», τονίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δεδομένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε (5 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας), καθώς και την κρισιμότητα και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων αυτών, σας ζητώ να αναλάβετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη διευθέτησή τους.

Η πιθανή ματαίωση των έργων θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, καθώς είναι πολύ πιθανό οι δημοτικές αρχές να υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έως σήμερα έχουν καταβληθεί για τη χρηματοδότηση των έργων», προσθέτει ο κ. Πατούλης.