ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιδράσεις ΟΤΑ για δημοτικά τέλη

antidraseis-ota-gia-dimotika-teli-2105785

Η απαλλαγή από ανταποδοτικά δημοτικά τέλη των φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση που συνοδεύεται από την παραχώρηση έκτασης θαλάσσιας ή χερσαίας προβλέπεται στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τις υπηρεσίες που καλύπτονται μέσω των ανταποδοτικών τελών (π.χ. καθαριότητα). Οι ΟΤΑ αντιδρούν έντονα καθώς βλέπουν τα έσοδά τους για ακόμα μία φορά να συρρικνώνονται.

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο Β άρθρο 10 του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται ότι «δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν, κατά τους όρους σχετικής σύμβασης, αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου ή/και έχουν παραχωρήσει ή διαθέσει εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα που περιλαμβάνει την ανάπτυξη, ανάπλαση, χρήση, εκμετάλλευση ορισμένης θαλάσσιας ή χερσαίας έκτασης, περιοχής, οδικού άξονα, μεταφορικής ή άλλης υποδομής, εφόσον από την εν λόγω σύμβαση ή εφαρμοστέα σχετικά νομοθετική διάταξη προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες, στην παροχή των οποίων αντιστοιχούν τα ανταποδοτικά τέλη, παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες». Επίσης, απαλλάσσονται από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του ν. 1080/1980 (Α΄ 246), όπως εκάστοτε ισχύει, οι μη στεγασμένες μεταφορικές υποδομές κυριότητος του ελληνικού Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο των συμβάσεων των προηγούμενων εδαφίων.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται και επί συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ενώ φόροι, τέλη και συναφή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανακαλούνται.