ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξυπηρέτηση πολιτών χωρίς δικαιολογητικά

eforia8

Την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και την κατάργηση όσων είναι άνευ αντικειμένου, προωθεί με εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη καθώς και η ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων διά του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η κάθε υπηρεσία θα πρέπει να καταγράψει όλες τις διαδικασίες που βρίσκονται στην αρμοδιότητά της καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οσες διαδικασίες εντοπιστούν να είναι χρονοβόρες θα πρέπει να καταργηθούν ή να ανασχεδιαστούν ως εξής:

Με την κατάργηση δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί σε άλλη υπηρεσία, την αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, τη μείωση απαιτούμενων υπογραφών, τη σύντμηση του χρόνου διεκπεραίωσης της διαδικασίας ή τον καθορισμό προθεσμιών όπου δεν υπάρχουν, τη σιωπηρή έγκριση του αιτήματος του πολίτη μετά την παρέλευση προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση από την υπηρεσία.

Ως προς τις επιχειρήσεις προβλέπεται κατάργηση της διαδικασίας αδειοδότησης και αντικατάστασή της από απλή γνωστοποίηση του αιτούντος στις Αρχές περί ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης. Οι Αρχές εκ των υστέρων ελέγχουν εάν ο αιτών έχει συμμορφωθεί προς το υφιστάμενο πλαίσιο, και σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τέλος, προβλέπεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το προϊστάμενο διοικητικό όργανο σε υφιστάμενο προκειμένου ο πολίτης να έχει πιο άμεση πρόσβαση, αλλά και η εντατικότερη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των εργασιών.