ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχές Απριλίου το νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο

arches-aprilioy-to-neo-systima-axiologisis-sto-dimosio-2178642

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την εκκίνηση του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στις αρχές Απριλίου.

Ηδη η τελική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του έχει αποσταλεί στις διευθύνσεις προσωπικού, οι οποίες καλούνται να ενημερώσουν αξιολογούμενους και αξιολογητές, αλλά και να συγκροτήσουν την ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Η εν λόγω επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των αξιολογουμένων, την εξέταση της ειδικής αιτιολογίας που απαιτείται για υπαλλήλους με εξαιρετικές, αλλά και «κακές» επιδόσεις, αλλά και την εξέταση τυχόν απόκλισης άνω των 24 εκατοστιαίων μονάδων μεταξύ των δύο αξιολογητών.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης αφορά το σύνολο του Δημοσίου και τους ΟΤΑ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αξιολογητές των υπαλλήλων αλλά και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους, ως αξιολογητής Α΄ και Β΄ αντίστοιχα. Στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας με αξιολογούμενους και αξιολογητές σε όλη την ιεραρχία της υπηρεσίας. Επί παραδείγματι, ο γενικός διευθυντής αξιολογείται από τον γενικό ή ειδικό γραμματέα (Α΄ αξιολογητής) και από τον υπουργό ή τον αναπληρωτή υπουργό ή τον υφυπουργό (Β΄ αξιολογητής).

Υπόχρεοι αξιολόγησης είναι οι υπάλληλοι όλων των βαθμίδων και οι εκθέσεις συντάσσονται υποχρεωτικά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, ενώ υπεύθυνη για τη διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού κάθε φορέα. Κάθε αξιολογητής οφείλει να συντάσσει έκθεση για όλους τους υφισταμένους του, οι οποίοι υπηρέτησαν τουλάχιστον πέντε μήνες το προηγούμενο έτος. Στην εγκύκλιο επεξηγούνται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων που αφορούν τη γνώση του αντικειμένου – ενδιαφέρον – δημιουργικότητα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά – αποτελεσματικότητα.

H τελική βαθμολογία

Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από το 0-100. Κάθε κριτήριο λαμβάνει ξεχωριστή βαθμολογία, ενώ η τελική βαθμολογία εξάγεται από τον μέσο όρο των δύο αξιολογητών. Σε περιπτώσεις «αρίστων» υπαλλήλων (90-100) απαιτείται ειδική αιτιολογία, όπως επίσης και γι’ αυτούς που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία κάτω του 60. Μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου θα αξιολογούνται και οι προϊστάμενοι από τους υφισταμένους τους. Η βαθμολογία των υφισταμένων λαμβάνεται υπόψη για τη συνολική αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους ανωτέρους τους. Κριτήρια σε αυτή την περίπτωση είναι η ικανότητα διοίκησης και αποτελεσματικής καθοδήγησης των υφισταμένων, η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, η ανάληψη ευθύνης και η δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων. Ειδική αναφορά γίνεται στη συνέντευξη. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο Α΄ αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της απόδοσής τους και αξιοποίησης των ικανοτήτων του. Αν προταθούν μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του επόμενου έτους. Σε περίπτωση βαθμολογίας μικρότερης του 60 συμπληρώνονται υποχρεωτικά στην έκθεση μέτρα βελτίωσης που πρέπει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο προϊστάμενός του αλλά και η υπηρεσία. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής εντός δύο ημερών απόψεων και αντιρρήσεων καθώς και δικαίωμα ένστασης στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης εντός επτά εργάσιμων ημερών. Η ειδική επιτροπή θα πρέπει να αποφανθεί εντός διμήνου, ενώ μπορεί να ζητήσει και πρόσθετες διευκρινίσεις.

Στην εγκύκλιο, τέλος, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη συγκρότηση και τη σύνθεση της ειδικής επιτροπής ανά φορέα.