ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ – Σωροί σκουπιδιών στους δρόμους

Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ – Σωροί σκουπιδιών στους δρόμους

Στις 11 το πρωί  αναμένεται να συνεδριάσει η ΠΟΕ – ΟΤΑ, προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων στους δήμους της χώρας, μία ημέρα μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη.

Την ίδια στιγμή, το πρόβλημα με την μη αποκομιδή των σκουπιδιών από τους δρόμους των πόλεων εντείνεται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν τις συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες.

Η πρόταση Σκουρλέτη 

Εν τω μεταξύ, δύο προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους οι συμβασιουχοι εργαζομένοι στην καθαριότητα των δήμων έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία μόνιμων προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.  Τη σχετική  νομοθετική ρυθμιση που θα κατατεθεί τη Δευτέρα προς ψήφιση στη Βουλή παρέδωσε, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, στους συνδικαλιστές και το προεδρείο της ΚΕΔΕ σε αντιστοιχες διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποίησε.

1.- Να συντρέχει σοβαρός λόγος δημόσιας υγείας που να επιβάλλει την αδιάλειπτη εργασία αυτών των ανθρώπων (σ.σ. οπότε βέβαια καλύπτουν άγιες και διαρκείς ανάγκες)

2.- να έχει ληφθεί απόφαση νέων οργανικών θεσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων 

«1.Μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, οι ΟΤΑ α΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση  αποφάσεις τροποποίησης των οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσία τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄143), ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών αυτών σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα.

Ειδικά για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι  η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.  

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους.  Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την 7.6.2017, εφόσον:

α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.

β. Εχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφισταμένων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές.

Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

3. Η απόφαση της παρ. 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων   πρόσληψης σύμφωνα με το παρόν άρθρο». 

Την ίδια ώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτηρίζει ως ανεύθυνη και αδιέξοδη την πολιτική της κυβέρνησης