ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβούλευση για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων

11s10apovl

Με σκοπό τη συγκρότηση ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης και διάθεσης των υγρών αποβλήτων διαμορφώθηκε σχετικό σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για το σχέδιο ΚΥΑ με θέμα «Διάθεση υγρών αποβλήτων», το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ανοικτής διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/minenv/? p=8797. Το εν λόγω σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης φιλοδοξεί, σύμφωνα με την κυβερνητική τοποθέτηση, να οδηγήσει στη θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. Είναι αξιοσημείωτο πως το ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων σχετίζεται στενά με την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων, την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στα υδατικά συστήματα και βεβαίως την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το υπό διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου αειφορικής διαχείρισης, το οποίο αποτρέπει την υποβάθμιση, προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση όλων των υδατικών πόρων, προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, ενισχύει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της απόρριψης ορισμένων επικίνδυνων ρυπαντών, που προσδιορίζονται και επικαιροποιούνται σε ειδικούς καταλόγους ουσιών προτεραιότητας.

Η ΚΥΑ βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη λογική της οδηγίας 2000/60 (οδηγία- πλαίσιο για τα ύδατα), καθώς συχνά τα λύματα καταλήγουν σε ρέματα και ποτάμια και είναι πολύ σημαντικό να είναι αναβαθμισμένο, ως το αναγκαίο επίπεδο, το επίπεδο φιλτραρίσματός τους. Γι’ αυτό και το σχέδιο ΚΥΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις βιολογικές και φυσικοχημικές παραμέτρους κατά τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον και γενικά στην εκτίμηση του βαθμού επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στα οικοσυστήματα.

Η διαβούλευση του σχεδίου ΚΥΑ θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 και από το ΥΠΕΝ καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχόλια και παρατηρήσεις, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων και της δημόσιας υγείας και την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.