ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγές σε χωροταξική νομοθεσία και δημόσια έργα φέρνει το πολυνομοσχέδιο

allages-se-chorotaxiki-nomothesia-kai-dimosia-erga-fernei-to-polynomoschedio

Πλήθος τροποποιήσεων της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, αλλά και της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις απαλλοτριώσεις, για την ίδρυση ιδιωτικού σώματος επιμετρητών για τα δημόσια έργα, τη δημιουργία μητρώου για τους απασχολούμενους σε αρχαιολογικές ανασκαφές και άλλα.

Πιο συγκεκριμένα:

Απαλλοτριώσεις

-Πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία κήρυξης απαλλοτριώσεων αποκτά ο αρμόδιος υπουργός (στο πεδίο αρμοδιότητας του οποίου ανήκει το έργο). Σε έργα αρμοδιότητας της Περιφέρειας την απόφαση λαμβάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο ενώ ο Περιφερειάρχης περιορίζεται σε εκτάσεις κάτω των 15.000 τμ σε εκτός σχεδίου περιοχές. Όταν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ νομικού προσώπου του Δημοσίου ή ιδιωτικού, τότε απαιτείται κοινή απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών.

-Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς από τον φορέα εκτέλεσης του έργου, η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται με απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας (αντί κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα), κλίμακας ανάλογης προς την πυκνότητα των ακινήτων στο οποίο πρέπει να φαίνεται «ευκρινώς και με σχετική ακρίβεια» το όριο της απαλλοτρίωσης και να έχει υπολογισθεί το συνολικό εμβαδό της απαλλοτριούμενης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή, το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας ιδιοκτησιών πρέπει να συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία που πρότεινε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, εντός εννέα μηνών από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.

-Μειώνεται από τους 100 στους 50 ο ελάχιστος αριθμός ιδιοκτητών που απαιτείται ώστε να γίνει ομαδική και όχι ατομική κλήτευση. Ορίζεται πως αν η εκδίκαση της υπόθεσης, για τον ορισμό τιμής μονάδας αναβληθεί, τότε η διαδικασία δημοσιότητας δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

Έργα

-Το υπουργείο Υποδομών δημιουργεί ακόμα ένα ηλεκτρονικό μητρώο: το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων, το οποία αφορά σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Το σύστημα δεν αλλάζει τίποτα στις ισχύουσες διαδικασίες, απλά λειτουργεί προς ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης.

-Συνεχίζεται η «προικοδότηση» του Τεχνικού Επιμελητηρίου με νέες αρμοδιότητες (και πηγές εσόδων): δημιουργείται ένα ιδιωτικό Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, το οποίο έχει ως στόχο να επιβοηθά τη διενέργεια των απαραίτητων επιμετρήσεων που πραγματοποιεί το δημόσιο (διαδικασία μέσω της οποίας το Δημόσιο ελέγχει τα δηλωθέντα από τον ανάδοχο έξοδα για κάθε κατηγορία εργασιών). Όπως ορίζεται, οι «ειδικοί επιμετρητές» εγγράφονται σε καταλόγους που τηρεί το ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ, αφού παρακολουθήσουν σεμινάρια και επιτύχουν σε εξετάσεις που θα διοργανώσει το ΤΕΕ.

-Ορίζεται ότι ο ανάδοχος για την υπογραφή σύμβασης για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων (ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο) θα είναι η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών για τις παραχωρήσεις (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης – ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΠ).

-Δημιουργείται στο υπουργείο Πολιτισμού Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών για όλο το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αρχαιολογικές εργασίες, είτε σε έργα του ΥΠΠΟ, είτε σε έργα τρίτων. Ορίζεται ότι από το 2020 η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενου σε αρχαιολογικά έργα θα γίνεται μόνο μέσα από το μητρώο αυτό.
-Για έργα με αξία άνω των 20 εκατ. ευρώ ή όσα σχεδιάζονται σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, το ΥΠΠΟ θα πρέπει να εκπονεί  Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης με την συνεργασία της κατά τόπο αρμόδιας  Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Επιχειρηματικά Πάρκα

-Ορίζεται πώς αν αλλάξει ο χωροταξικός σχεδιασμός σε μια περιοχή που έχει χωροθετηθεί ένα επιχειρηματικό πάρκο, η έκταση που αυτό καταλαμβάνει δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη συναίνεσή του.

-Δημιουργείται μια ειδική κατηγορία: τα επιχειρηματικά πάρκα… με μια επιχείρηση («Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας»). Πρόκειται για μονάδες που καταλαμβάνουν τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης.

Ελεγκτικοί μηχανισμοί

Στο πολυνομοσχέδιο συμπεριελήφθη και το σ.ν. του υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά γενικά στην εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και επηρεάζει τη διαδικασία ελέγχων. Οι διατάξεις θα ανατρέψουν τον τρόπο που διενεργούνται σήμερα οι έλεγχοι από το Δημόσιο, καθώς θέτει σε δεύτερη μοίρα κυρώσεις και μέτρα, προτάσσοντας αντί αυτών «την παροχή (σσ. στον παρανομούντα) κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών και πληροφόρησης για τη συμμόρφωση». Όταν είχε δοθεί σε διαβούλευση, το σχέδιο είχε δεχθεί δριμεία κριτική από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, που εκτιμούν ότι το σχετικό σχέδιο νόμου μετατρέπει τους ελεγκτές σε… συμβούλους επιχειρήσεων, προτάσσοντας ως γενικό κανόνα τη διάθεση εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης έναντι της επιβολής των κυρώσεων που ορίζει ο νόμος.