ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποστελεχωμένοι οι τομείς Υγείας και Παιδείας έναντι άλλων χωρών της Ε.Ε.

Υποστελεχωμένοι οι τομείς  Υγείας και Παιδείας έναντι άλλων χωρών της Ε.Ε.

Σημαντικά υποστελεχωμένοι είναι οι τομείς της Παιδείας και της Υγείας στη χώρα μας σε σχέση με τον μέσο όρο των υπολοίπων κρατών της Ε.Ε., γεγονός που, όπως επισημαίνεται σε ειδική μελέτη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το Δημόσιο, αποδίδεται και στην οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επικαλείται η μελέτη, η απασχόληση στον δημόσιο τομέα μειώθηκε από 1 εκατ. άτομα το 2009 σε 800.000 το 2017 (μείωση 20%), ενώ η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε από 3,56 εκατ. το 2008, σε 2,95 εκατ. το 2017 (-17%). «Η μεγάλη μείωση της δημόσιας απασχόλησης είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι το κράτος καλείται να καλύψει βασικές κοινωνικές ανάγκες (άμυνα, ασφάλεια, υγεία, εκπαίδευση)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat, ο αριθμός των απασχολουμένων στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου (μ.ό.) της Ευρωζώνης «δημιουργώντας προβληματισμό αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής επαρκών, ποιοτικά και ποσοτικά, υπηρεσιών».

Στην εκπαίδευση, οι απασχολούμενοι ανά 100.000 κατοίκους ανέρχονταν σε 3.485 το 2009, οριακά περισσότεροι από τον μ.ό. της Ευρωζώνης που ήταν 3.468. Στην περίοδο της οικονομικής προσαρμογής ο αριθμός μειώθηκε σε 2.952 άτομα για το 2013.

Εκτοτε παρατηρείται σχετικά ανοδική τάση, ωστόσο οι απασχολούμενοι παραμένουν σαφώς λιγότεροι από τον μ.ό. της Ευρωζώνης (3.223 άτομα στην Ελλάδα, έναντι 3.681 στην Ευρωζώνη το 2017).

Στην Υγεία, οι απασχολούμενοι ανά 100.000 κατοίκους περιορίζονται σε λιγότερους από τους μισούς (42%) σε σχέση με τον μ.ό. της Ευρωζώνης (2.524 άτομα στην Ελλάδα έναντι 5.973 στην Ευρωζώνη) κατά το 2017.

Κατά τα λοιπά, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων στο Δημόσιο, μετά τη μεγάλη υποχώρηση που εμφάνισε την περίοδο της οικονομικής προσαρμογής, έχει σταθεροποιηθεί σε νέα χαμηλότερα επίπεδα και οι δαπάνες του προσωπικού εμφάνισαν αύξηση την περίοδο 2013-2017, από τα 15.603 εκατ. ευρώ το 2014 στα 16.215 το 2017.

Ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, το σύνολο των εργαζομένων στη γενική κυβέρνηση μειώθηκε από 964.508 άτομα τον Δεκέμβριο του 2009 σε 695.751 τον Αύγουστο του 2018 (-27,9%). Η μείωση προήλθε από τη συρρίκνωση του στενού δημόσιου τομέα κατά 126.396 άτομα, τη μείωση των συμβασιούχων κατά 95.378 άτομα και των εργαζομένων σε ΝΠΙΔ κατά 35.789.

Αντίθετα το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων, των αιρετών και μελών Δ.Σ., μειώθηκε από 27.410 άτομα το 2009 σε 10.807 άτομα το 2014 και έκτοτε παρουσίασε σταθερή αυξητική τάση ανερχόμενο σε 14.263 τον Αύγουστο του 2018.