ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοίνωση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. για την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου

Ανακοίνωση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. για την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου

Ανακοινωθέν τύπου κατόπιν της αποφάσεως του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2020 εξέδωσε το Δικαστήριο της Ε.Ε.

Οπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν, «η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε αποδέκτης πολλών ερωτημάτων σχετικά με την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2020 με αντικείμενο το πρόγραμμα PPSP της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου ουδέποτε σχολιάζουν απόφαση εθνικού δικαστηρίου. Ως γενική παρατήρηση, υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου δεσμεύει το εθνικό δικαστήριο όσον αφορά την επίλυση της διαφοράς της κύριας δίκης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, το Δικαστήριο, το οποίο ιδρύθηκε από τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτόν, είναι το μόνο αρμόδιο να διαπιστώσει ότι μια πράξη θεσμικού οργάνου της Ένωσης είναι αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο. Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών όσον αφορά το κύρος των πράξεων των θεσμικών οργάνων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ενότητα της έννομης τάξης της Ένωσης και να θίξουν τη θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας του δικαίου. Όπως και οι λοιπές αρχές των κρατών μελών, τα εθνικά δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να εγγυώνται την πλήρη αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης. Μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλισθεί η ισότητα των κρατών μελών εντός της Ένωσης την οποία τα ίδια έχουν δημιουργήσει. Το θεσμικό όργανο δεν πρόκειται να προβεί σε άλλη δήλωση επί του θέματος αυτού».

Επισυνάπτεται το ανακοινωθέν. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/