ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρoς: Αντίθετo με το ευρωπαϊκό δίκαιο το συνταξιοδοτικό των διακινούμενων

dikastirio--3

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα ότι η κυπριακή νομοθεσία περί συντάξεων θέτει σε δυσμενή θέση τους διακινούμενους εργαζομένους, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δεν αποχωρούν από την Κύπρο, και ως εκ τούτου αντιτίθεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, υπάλληλος ηλικίας κατώτερης των 45 ετών, ο οποίος παραιτείται από τη θέση του στη κυπριακή δημόσια διοίκηση της Κύπρου για να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε κράτος-μέλος εκτός της χώρας, ή να αναλάβει καθήκοντα σε θεσμικό όργανο της ΕΕ ή σε άλλον διεθνή οργανισμό, λαμβάνει μόνον εφάπαξ ποσό και χάνει τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά του δικαιώματα. Εντούτοις, τούτο δεν συντρέχει στην περίπτωση των υπαλλήλων οι οποίοι εξακολουθούν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στην Κύπρο, οι οποίοι αποχωρούν από τη θέση τους στη δημόσια διοίκηση για να ασκήσουν δημόσια καθήκοντα στην Κύπρο ή ακόμα προσλαμβάνονται από κυπριακό οργανισμό δημοσίου δικαίου.

Στη σημερινή απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επισημάνει ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο οι διακινούμενοι εντός της ΕΕ εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα συνυπολογισμού όλων των περιόδων ασφαλίσεως, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ενότητα της σταδιοδρομίας τους και καλεί την Κύπρο να αλλάξει τη νομοθεσία της.