28 Φεβρουαρίου 1953

Τριμερές Σύμφωνο Ελλάδος-Τουρκίας-Γιουγκοσλαβίας

Η υπογραφή στην Άγκυρα συμφώνου που ρυθμίζει πλήθος ζητημάτων και θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη και εμπέδωση της ειρήνης στην περιοχή αποτελεί σταθμό στις σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου.

«ΑΓΚΥΡΑ, 27. (Του απεσταλμένου μας). – Το υπογραφησόμενον αύριον (σήμερον) Σύμφωνον –τυγχάνον της γενικής συμμαχικής επιδοκιμασίας– εχαρακτηρίσθη ως ιστορικός σταθμός εις τας σχέσεις των τριών χωρών και ως συμβάλλον θετικώς εις την διατήρησιν της ειρήνης. Ουδεμία των χωρών του ΝΑΤΟ προέβαλεν οιανδήποτε αντίρρησιν διά την σύναψιν του Συμφώνου, υποστηριχθέντος εκθύμως από όλας και ιδιαιτέρως από την Αμερικήν. [...] Οι σκοποί του Συμφώνου και τα επιτεύγματά του δύνανται να συνοψισθούν εις τα εξής: 1. Αποκαθιστά στενήν συνεργασίαν μεταξύ των τριών Βαλκανικών χωρών, αι οποίαι ευρίσκονται εις απ’ ευθείας εδαφικήν επαφήν είτε με την Σοβιετικήν Ένωσιν είτε με τας δορυφόρους της χώρας και παρέχει αίσθημα μεγαλυτέρας ασφαλείας εις τους τρεις λαούς. Αφ’ ετέρου υποχρεώνει οιονδήποτε τρέφοντα επιθετικούς σκοπούς να σκεφθή σοβαρώς προτού ενεργήση εναντίον των.»

Διαβάστε: Η Συμφωνία της Άγκυρας, της Δώρας Γκότα-Σμυρνιούδη (Η Καθημερινή, 25 Αυγούστου 2013).

Φωτογραφίες
Άγκυρα, 28 Φεβρουαρίου 1953. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας (Στ. Στεφανόπουλος), της Τουρκίας (Φ. Κιοπρουλού) και της Γιουγκοσλαβίας (Κ. Πόποβιτς) μετά την υπογραφή του τριμερούς συμφώνου (πηγή: Μ.Ν. Κατσίγερας, Ελλάδα 20ός αιώνας – Οι φωτογραφίες, Ποταμός, Αθήνα 2001).