ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων 30 - 49 ετών

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

Αυτό το πρόγραμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και, γενικά, σε εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μετά τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που απευθύνονται σε νέους 18 - 24 και 25 - 29 ετών και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων άνω των 50 ετών, από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώθηκε ότι έχει ήδη σχεδιαστεί και πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του Νοεμβρίου ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο θα αφορά 10.000 ανέργους 30 - 49 ετών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αυτό το πρόγραμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, και ιδίως στους μακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και, γενικά, σε εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο ΟΑΕΔ θα δώσει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγηση, η οποία θα ανέρχεται:

- Στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του για χρονικό διάστημα τριών έως και 12 μηνών.

- Στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων για διάστημα άνω των 12 μηνών).

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Με τη δημοσίευση της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης για το νέο πρόγραμμα, όπου θα ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, καθώς και στο ΠΣΚΕ. Επισημαίνεται ότι για κάθε αίτηση που υποβάλλει, η επιχείρηση χρειάζεται ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και στα δύο πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ και ΠΣΚΕ) τόσο για την έδρα της όσο και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά της, στα οποία επιθυμεί να απασχολήσει τους ωφελούμενους.

Αναλυτικά, κάθε ενδιαφερόμενη να υποβάλει αίτηση επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα ακόλουθα βήματα:

- Εγγραφή - Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ οφείλουν να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του πριν από την υποβολή της αίτησης, εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Για παράδειγμα, αν δεν έχουν συμπληρώσει πλήρως ή ορθώς τα στοιχεία στους (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ΚΑΔ, νόμιμος εκπρόσωπος κ.λπ.), αν έχει υπάρξει αλλαγή στοιχείων της έδρας ή υποκαταστήματος, αν δεν έχουν δηλώσει τυχόν υποκαταστήματα κ.λπ. Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν, οφείλουν να επισκεφθούν την υπηρεσία του (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν η έδρα ή τα υποκαταστήματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ).

- Ηλεκτρονική εγγραφή στο ΠΣΚΕ. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis και να υποβάλει από τις 14 Νοεμβρίου 2016 ηλεκτρονική Αίτηση Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης, προκειμένου να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης και συνθηματικό. Τον κωδικό και αυτό το συνθηματικό η επιχείρηση θα τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια, ώστε να προχωρήσει στην εγγραφή της στο σύστημα του ΠΣΚΕ, που γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενοι χρήστες του ΠΣΚΕ με ίδιο ΑΦΜ με αυτό της επιχείρησης-υποκαταστήματος που ενδιαφέρεται να πάρει μέρος στην παρούσα δράση πρέπει και αυτοί να προβούν στη δημιουργία νέου χρήστη.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και πέντε ωφελούμενους, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο ωφελούμενους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα για έως και 3 ωφελούμενους και οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων για έως 5 ωφελούμενους. Οι επιχειρήσεις θα έχουν δικαίωμα έως 10 επιλογών υποψηφίων, μέσω του μητρώου του Οργανισμού.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί:

-  Σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

- Σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης –το ίδιο χρονικό διάστημα– για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.

Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων 30 - 49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση 2014 - 2020 (Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, θα περιγράφονται στη δημόσια πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr και στην ιστοσελίδα htp:// www.ependyseis.gr.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ