ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση υλοποίησης σχεδίων παλαιότερων αναπτυξιακών

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα δίνεται παράταση στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, του 3299/2004 και του 3908/2011, προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει τα εξής:

• Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3299/04, στο αίτημα παράτασης που δικαιούνται να υποβάλουν έως τις 30 Ιουνίου 2017, οι επενδυτές μπορούν να συμπεριλάβουν και παραστατικά δαπανών με ημερομηνία έκδοσης και πέραν της 31ης Μαρτίου 2017 και συγκεκριμένα με ημερομηνία έως και 30/6/2017.

• Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 η προϋπόθεση της υλοποίησης του 50% του οικονομικού αντικειμένου για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης αφορά και τις περιπτώσεις του τελικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως θα περιέχεται σε υπεύθυνη δήλωση του φορέα της επένδυσης, και όχι μόνο του αρχικά εγκεκριμένου στην απόφαση υπαγωγής.

• Τα αιτήματα που υποβάλλονται για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας έως 25% θα γίνονται αυτοδίκαια δεκτά εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι του νόμου.

• Τα αιτήματα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και έως 50% θα γίνονται δεκτά μετά την εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές θα μειώνεται το ενισχυόμενο κόστος κατά το ποσό που προκαλείται από την τροποποίηση της επένδυσης. Αιτήματα μείωσης της δυναμικότητας πέραν του 50% δεν θα γίνονται δεκτά.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ