ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπό αυστηρούς όρους η εξόφληση χρεών προς ΕΦΚΑ μέσω εξωδικαστικού

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών δεν θα συναινεί σε περιπτώσεις που διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται μη βιώσιμο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εως και σε 120 ισόποσες δόσεις θα ρυθμίζονται τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ (μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) που έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου.

Πρόκειται για οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες.

Οπως προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας, ο υπολογισμός του συνολικού ποσού που πρέπει να αποπληρωθεί στο ΚΕΑΟ θα γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Να σημειωθεί ότι το ΚΕΑΟ δεν θα συναινεί σε περιπτώσεις που διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται μη βιώσιμο. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, αυτή θα ολοκληρώνεται στο σύνολό της στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, εφόσον σύμφωνα με την πρόταση και τις αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκαν:

• Δεν προβλέπεται διαγραφή βασικής οφειλής.

• Η διαγραφή επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων δεν υπερβαίνει το 85% αυτών.

• Η συνολική προς ρύθμιση βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η εκπροσώπηση θα γίνεται από τη Διεύθυνση Διακανονισμού της κεντρικής υπηρεσίας και η σύμβαση αναδιάρθρωσης θα εγκρίνεται από τον συντονιστή του ΚΕΑΟ, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του διοικητή του ΕΦΚΑ.

Οπως αναφέρει η απόφαση, τα αρμόδια όργανα θα αποδέχονται τις προτάσεις αναδιάρθρωσης και θα υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 4469/2017, εφόσον, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, πληρούνται εκτός των παραπάνω προϋποθέσεων και οι εξής όροι:

1. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 ευρώ:

i) H αποπληρωμή τους όπως και οι προσαυξήσεις ή οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής θα γίνεται τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.

ii) Η μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

iii) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής.

2. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και είναι μεγαλύτερες των 3.000 ευρώ, αλλά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ:

i) H αποπληρωμή τους όπως και οι προσαυξήσεις ή οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής θα γίνεται τμηματικά σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.

ii) Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

iii) Δεν προβλέπεται διαγραφή ποσοστού μεγαλύτερου του 85% προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Για οφειλές προς όλους τους πιστωτές που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, θα εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ