ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών για Alpha Bank το β΄ τρίμηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενίσχυση λειτουργικών μεγεθών, ενίσχυση ρευστότητας και μείωση των δανείων σε καθυστέρηση παρουσίασε στο δεύτερο τρίμηνο η Alpha Bank. Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία η τράπεζα παρέμεινε σε θετική τροχιά σε εξαμηνιαία βάση, ωστόσο το β΄ τρίμηνο επιβαρύνθηκε με έκτακτες ζημίες από την πώληση θυγατρικών.

Αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα τόκων ενισχύθηκαν κατά 2,3% στο β΄ τρίμηνο, τα έσοδα από προμήθειες κατά 13,3% κυρίως από τη συμμετοχή της τράπεζας στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων, ενώ το σύνολο των λειτουργικών εσόδων ανήλθε στα 589,5 εκατ. ευρώ (+3,8%). Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, στο ίδιο διάστημα ενισχύθηκαν κατά 3,6%, ενώ τα αποτελέσματα πριν από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 316,1 εκατ. ευρώ (-1,8%). Σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα, στο β΄ τρίμηνο η τράπεζα παρουσίασε οριακό θετικό αποτέλεσμα 1,4 εκατ. ευρώ (έναντι 48,1 εκατ. στο α΄ τρίμηνο) λόγω της λογιστικοποίησης έκτακτων ζημιών 69,4 εκατ. από διακοπτόμενες δραστηριότητες (την πώληση της θυγατρικής στη Σερβία). Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά τελικά κέρδη ήταν 49,5 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς την έκτακτη επιβάρυνση λόγω Σερβίας τα κέρδη ανήλθαν σε 118 εκατ.

Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο μέτωπο των προβληματικών δανείων στο β΄ τρίμηνο τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 505 εκατ., έναντι μείωσης 123 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Το υπόλοιπο των πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) δανείων διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στα 27 δισ. ευρώ έναντι 27,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, υπερβαίνοντας τον στόχο μείωσης του επιχειρησιακού σχεδίου που ήταν 27,1 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια σε καθυστέρηση (NPLs) κατά το β΄ τρίμηνο μειώθηκαν κατά 717 εκατ. (έναντι -111 εκατ. στο α΄ τρίμηνο). Ο δείκτης NPEs στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 53,7% έναντι 53,8% στο τέλος Μαρτίου, ενώ αντίστοιχα ο δείκτης NPLs για τον όμιλο στο 37,6% από 38,1%. Στην Ελλάδα τα υπόλοιπα καταθέσεων μειώθηκαν στο β΄ τρίμηνο κατά 146 εκατ. ευρώ, ωστόσο μετά το τέλος του β΄ τριμήνου ενισχύονται κατά 800 εκατ. ευρώ και στο τέλος Αυγούστου ανήλθαν στα 28,7 δισ. ευρώ. Κατά το β΄ τρίμηνο η Alpha Bank μείωσε κατά 2 δισ. ευρώ την εξάρτησή της από τη χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος, μείωση που είναι αποτέλεσμα της αύξησης των διατραπεζικών συναλλαγών (700 εκατ.), της πώλησης των ομολόγων EFSF (500 εκατ. ευρώ) και από θυγατρικές στο εξωτερικό (200 εκατ.). Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στα 11,4 δισ. ευρώ. Στελέχη της τράπεζας υπογραμμίζουν την ισχυρή κεφαλαιακή βάση με τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών (CET1) ο οποίος ενισχύθηκε κατά 74 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Δημήτριος Μαντζούνης δήλωσε: «Το α΄ εξάμηνο του 2017, η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα διατηρώντας υψηλή τη λειτουργική της κερδοφορία παρά την απομόχλευση του ισολογισμού. Η χρηματοδοτική μας βάση βελτιώθηκε σημαντικά με την περαιτέρω μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας, ενώ συνεχίστηκε η ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσεως, με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, να αυξηθεί στο 17,8%. Επιπλέον, επιτύχαμε τον τεθέντα στόχο μειώσεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων σύμφωνα με το επιχειρησιακό μας σχέδιο. To οικονομικό περιβάλλον ενισχύθηκε από ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό έτος για τον τουρισμό καθώς και από την επιτυχή έκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το β΄ εξάμηνο του 2017, επικεντρωνόμεθα στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως και στην εφαρμογή του σχεδίου μας για μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, καθώς ξεκινά η υλοποίηση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κερδίζει έδαφος».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ