ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στις 6 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος υποβολής προτάσεων στον Β΄ Κύκλο της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) και αφορά την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, με στόχο τόσο τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους, όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ για τις 13 περιφέρειες της χώρας και κατανέμεται ανά κατηγορία δικαιούχων: Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα και μπορεί να ανέλθει έως και 40.000 ευρώ σε περίπτωση συνεργασίας δύο ωφελουμένων ή έως και 50.000 ευρώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη προκήρυξη, επιλέξιμοι για υποβολή πρότασης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, κάτοχοι πτυχίων από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το κράτος. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι είναι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) μετά την 1/1/1995.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, χωρίζονται δε σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Α΄  (60% του προϋπολογισμού της δράσης): Νέες Επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, μισθωτούς (πλήρους ή μερικής ή εποχικής απασχόλησης), ή υφιστάμενους επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Β΄  (40% του προϋπολογισμού της δράσης): Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Συμμετοχή

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής αφορούν σε:

Εισοδηματικά κριτήρια: Για την κατηγορία Α΄, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.

Για την κατηγορία Β΄ ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει οι υποψήφιοι να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015. Εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

Για τους ανέργους ή μισθωτούς, να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr. Η δράση προκηρύχθηκε σε τρεις περιόδους υποβολής, εκ των οποίων η πρώτη ολοκληρώθηκε την 9η Αυγούστου, ενώ την 6η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 11η Οκτωβρίου. Ακολουθεί άλλη μία περίοδος υποβολής από 8 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2017.
Επισημαίνεται ότι: κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου της δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου της δράσης.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ