ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση διαβίβασης αρχείου και αλλαγής υπευθύνου επεξεργασίας

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ξένη δημοσίευση

(άρθρο 11 του Ν. 2472/1997)

Από την 1η Αυγούστου 2016 η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ΑΤΕ Ασφαλιστική») εντάχθηκε στον διεθνή ασφαλιστικό όμιλο ERGO, έναν  από τους μεγαλύτερους και πλέον φερέγγυους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ευρώπη.

Ως αποτέλεσμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες ΑΤΕ Ασφαλιστική και ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών (εφεξής η «ERGO Α.A.Ε. Ζημιών»), η οποία αποτελεί επίσης εταιρεία του ομίλου ERGO, έχουν ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργική και νομική συγχώνευσή τους μέσω απορρόφησης της πρώτης από τη δεύτερη. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η δημιουργία ενός οργανισμού που θα εγγυάται την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σε ανταγωνιστικές τιμές, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων/πελατών και την κάλυψη των αναγκών τους. Η συγχώνευση αυτή βρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο, δεδομένου ότι τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω εταιρειών έχουν λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις, ενώ έχει ήδη ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση της συγχώνευσης από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Για την ομαλή ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, την επίτευξη της κατά το δυνατό ενιαίας εξυπηρέτησης των πελατών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και της ERGO A.A.E. Ζημιών, αλλά και την κατά ενιαίο τρόπο εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω εταιρειών έναντι των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, είναι απαραίτητη η διαβίβαση του συνόλου των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων/αντισυμβαλλομένων, των εργαζομένων και κάθε φύσης πελατών και προμηθευτών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής προς την ERGO A.A.E. Ζημιών. Κατ’ ακολουθία, και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 131/2017 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΑΤΕ Ασφαλιστική ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες ότι πραγματοποιείται σταδιακή διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων, η οποία θα ολοκληρωθεί κατά την οριστική συντέλεση της συγχώνευσης και την απορρόφηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής από την ERGO A.A.E. Ζημιών, η οποία θα αποτελέσει τον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997, τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα θα διαβιβασθούν κατά τα ανωτέρω, έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και το δικαίωμα αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μέσω επιστολής προς την ΑΤΕ Ασφαλιστική και/ή προς την ERGO A.A.E. Ζημιών, Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Νέα Σμύρνη, υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@ergohellas.gr

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ