ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θ. Φεσσας: Εξορθολογισμός των κρατικών δαπανών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αν δεν ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, η ανάπτυξη κατά τα επόμενα χρόνια είναι καταδικασμένη να παραμείνει υποτονική. Για να αποφευχθεί αυτή η προοπτική, χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με τη στροφή επενδυτικών πόρων προς τους βιομηχανικούς –κατά βάση– κλάδους, που παράγουν και εξάγουν ή υποκαθιστούν εισαγωγές.

Η αλλαγή όμως του σημερινού παραγωγικού προτύπου προϋποθέτει νέες και καινοτόμους ιδιωτικές επενδύσεις. Η ενίσχυσή τους με τη σειρά της απαιτεί την αποκατάσταση ικανοποιητικών και ανταγωνιστικών διεθνώς συνθηκών επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της συνέχισης και επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου (ιδιαίτερα δε στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην αδειοδοτική και χωροταξική διαδικασία και των καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης) και στην αποκατάσταση συνθηκών πλήρους ανταγωνισμού στην οικονομία, χωρίς προστατευτισμούς. Συνεπώς, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας είναι κάτι πολυπλοκότερο από μια απλή βελτίωση της κοστολογικής βάσης των επιχειρήσεων και προϋποθέτει βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές.

Επιπλέον η Πολιτεία έχει δεσμευθεί σε μόνιμη δημοσιονομική πλεονασματική διαχείριση από εδώ και στο εξής (έως το 2060!). Τούτο προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον την κατάρτιση και υλοποίηση ενός προγράμματος αύξησης της παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα, ώστε με λιγότερους πόρους να γίνει δυνατή η παροχή ικανοποιητικού επιπέδου δημοσίων υπηρεσιών και αγαθών, ιδίως δε της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Μόνο μέσω του εξορθολογισμού των κρατικών δαπανών και παράλληλα της εξάλειψης της φοροδιαφυγής θα είναι δυνατό να μειωθεί η υπερφορολόγηση της ιδιωτικής οικονομίας και να απελευθερωθεί η αναπτυξιακή δυναμική της.

Επίσης, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων απαιτεί και τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογίας στην εργασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, μαζί με τη μείωση των υψηλών και στρεβλωτικών ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ολα αυτά θα ενθαρρύνουν την επενδυτική διαδικασία και θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη, με αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση των αμοιβών των εργαζομένων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ