ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 8.VII.1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟ: Εντύπωσιν προκαλεί εις τους ενταύθα διπλωματικούς κύκλους η εκ νέου ανακίνησις του αποικιακού ζητήματος υπό της Γερμανίας, ως διατυπούται εν κυρίω άρθρω της «Γερμανικής Εφημερίδος της Κολωνίας», επισήμου οργάνου του Γερμανικού Αποικιακού Συνδέσμου. Ο γράφων αφίνων να υπονοηθή ότι απηχεί επισήμους γνώμας, φρονεί ότι η Μεγάλη Βρεττανία θα αποδώση τάχιστα εις την Γερμανίαν τας αποικίας ως είδος αποζημιώσεως διά την προστασίαν του δυτικού κόσμου από του μπολσεβικικού κινδύνου. «Η Γερμανία σήμερον –γράφεται εις το ρηθέν άρθρον– εν τη πάλη της κατά του παγκοσμίου κομμουνισμού αγωνίζεται εις διεθνή κλίμακα. Προστατεύει, όπως άλλωστε το έπραξεν εις όλας τα κρισίμους στιγμάς, τα γενικά συμφέροντα της Δύσεως, συμφέροντα τα οποία είναι κοινά διά την Αγγλίαν και την Γαλλίαν» [φωτ. Ν. Τσάμπερλεν και Α. Χίτλερ].

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ... ΕΠΑΙΤΗΣ: Θεσσαλονίκη – Εις το Νοσοκομείον του Βαρώνου Σιρς απεβίωσε προ ημερών ο γέρων Ισραηλίτης επαίτης Ισραήλ Λεβή, όστις είχεν ευρεθή αναίσθητος εις τον δρόμον και εισήχθη εκεί ίνα νοσηλευθή ως άπορος. Ο Ισραηλίτης ούτος, μετά τον θάνατόν του απεδείχθη εκατομμυριούχος, εγκαταλείψας περιουσίαν πολλών εκατομμυρίων. Εις την τρώγλην όπου διέμενε ευρέθη μια ξεσχισμένη κλινοστρωμνή, εντός δε αυτής υπήρχον δέσμαι χρεωγράφων και χρυσαί λίραι. Επί ενός σακκιδίου το οποίον ο αποβιώσας Ισραηλίτης επαίτης έφερεν ανηρτημένον εκ του λαιμού του ευρέθη βιβλιάριον καταθέσεων αυτού, εντός δε θυλακίων του χαρτονομίσματα των 500 δραχμών αντιπροσωπεύοντα το ποσόν των 42 χιλιάδων δραχμών και 116 δραχμαί εις κέρματα των 10 λεπτών μέχρις 29 δραχμών.

ΣΙΝΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Η επέτειος της ενάρξεως των σινο-ιαπωνικών εχθροπραξιών εωρτάσθη σήμερον εν τη πόλει ταύτη με πυροβολισμούς Κινέζων πατριωτών κατά φιλο-ιαπώνων Κινέζων και Ιαπώνων φρουρών. Μέχρι της 10ης π.μ. (τοπική ώρα) δεκαπέντε τοιαύται απόπειραι εγένοντο εις την Σαγκάην.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ