O ΦIΛIΣTΩP

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 12-8-1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: Τηλεγραφήµατα εκ Μαδρίτης αγγέλλουν ότι το στρατιωτικόν κίνημα κατεστάλη οριστικώς με την σύλληψιν του στρατηγό Χούρχο και των επιτελών του.


90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 11-8-1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Προσεχώς, επ’ ευκαιρία των εγκαινίων της ραδιοφωνικής εκθέσεως εις Βιτσλέμπεν, θα τεθή εις χρήσιν ένας ραδιοφωνικός πομπός «υπερβραχέων» καλουμένων κυμάτων, εφ’ όσον το μήκος των δεν θα υπερβαίνη τα επτά μέτρα, και εντάσεως πέντε κιλοβάτ. Εκεί η Ράϊχποστ θα συνεχίση τα πειράματά της επί της τηλεοράσεως με πολλάς ελπίδας επιτυχίας. ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: «[…] Ως αιτιολογίαν […]

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 9-8-1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ: «Υπάρχουν μεγάλαι πιθανότητες, εβεβαίωσεν ο καθηγητής Πικάρ, να γίνη η προσγείωσις επί όρους, καθότι στην στρατόσφαιραν οι άνεμοι γενικώς πνέουν από βορρά και από βορειοδυτικών. Δεν θα επιδιώξω νέον ρεκόρ. Θα φθάσωμεν εις ύψος 16-16.500 μέτρων. Το αερόστατον θα παραμείνη επί πολλάς ώρας εις την στρατόσφαιραν. Η θερμοκρασία της σφαίρας εντός της οποίας θα […]

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 6–8–1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΧΙΣΜΑ: Το Συνέδριον του Ανεξαρτήτου Εργατικού Κόμματος Αγγλίας απεφάσισε την απόσχισιν του κόμματος εκ του επισήμου Εργατικού Κόμματος «Λέημπουρ Πάρτυ». Η σχετική συζήτησις υπήρξε μακρά και ζωηροτάτη. Οι κατά του σχίσματος κεκηρυγμένοι, βλέποντες ότι μειοψηφούν, προσεπάθουν να σώσουν την κατάστασιν, προτείναντες προσφυγήν εις δημοψήφισμα μεταξύ των μελών του κόμματος. Οι αντίθετοί των όμως, επειγόμενοι να […]


90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 5–8–1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΣΑΚΟ: Η Βολιβία και η Παραγουάη εδέχθησαν την μεσολάβησιν της Κ.Τ.Ε. διά την υποβολήν της διαφοράς των εις διαιτησίαν. Εν τω μεταξύ τα εις τα σύνορα εξελισσόμενα γεγονότα παν άλλο είνε ή ενθαρρυντικά. Η επιστράτευσις συντελείται εν πάση ταχυτήτι, συνεχίζεται δε ο φιλοπόλεμος ενθουσιασμός πρωτοστατουσών των γυναικών. ΑΓΑΘΑ: […] Ο κ. Οθωναίος, ως εγνώσθη, […]

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 4–8–1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΡΕΚΟΡ: Λος Αντζελες, 3 Αυγούστου – Κατά την χθεσινήν ημέραν τους αγώνας παρηκολούθησαν 45.000 θεαταί. Ο ολικός αριθμός των μέχρι σήμερον παρακολουθησάντων τους αγώνας ανέρχεται εις 150.000. Οι επίσημοι των αγώνων είνε ενθουσιασμένοι από την κατασκευήν του στίβου, η οποία ηυνόησε την ταχύτητα των αθλητών. Μέχρι σήμερον κατερρίφθησαν 11 ολυμπιακά ρεκόρ, τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ και […]

90 χρόνια πριν στην «Κ»…31 – 7 – 1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΣ: Βερολίνον, 30 Ιουλίου – Η γερμανική Κυβέρνησις εξέδωκεν επίσημον ανακοίνωσιν προς τον Τύπον δι’ ης καλεί όλους τους γερμανούς εκλογείς να προσέλθουν αύριον (σήμερον) εις τας κάλπας. Τονίζει περαιτέρω ότι η σημερινή Κυβέρνησις είνε κομματικώς αχρωμάτιστος, εν αντιθέσει προς την προηγουμένην Κυβέρνησιν Μπρύνιγκ. Ο εντελώς αχρωμάτιστος χαρακτήρ της δεν σημαίνει ότι παραβλέπει τα δικαιώματα […]


90 χρόνια πριν…28-7-1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ: Βουδαπέστη – Εις τον Αρειον Πάγον της Βουδαπέστης [φωτ.] ευρίσκεται υπό εκδίκασιν μια υπόθεσις από την έκβασιν της οποίας εξαρτάται η εγκυρότης 10.000 γάμων. […] Το πρωτοδικείον της Βουδαπέστης είχε γνωμοδοτήση ότι οι γάμοι οι συναφθέντες κατά το φθινόπωρον του 1918 ενώπιον των εκκλησιαστικών αρχών, εις τας υπό στρατιωτικήν κατοχήν ευρισκομένας περιφερείας προ […]

90 χρόνια πριν στην «Κ»…24 – 7 – 1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΙΑΒΗΜΑ: Φαίνεται επικρατούσα η υπό του γενικού διευθυντού του Υπουργείου των Στρατιωτικών κ. Πρωτοσυγγέλου υποστηριζομένη άποψις, όπως αντί της στρατιωτικής πραξικοπηματικής ενεργείας προτιμηθή διάβημα των αξιωματικών προς τον πρόεδρον της Δημοκρατίας, καλούμενου να επέμβη προς άμεσον εκκαθάρισιν της καταστάσεως. Το διάβημα τούτο προς τον κ. Ζαΐμην [φωτ.] ελέγετο ότι θα γίνη εντός των προσεχών ημερών […]

90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ… 23–7–1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Βίαιαι σκηναί εσημειώθησαν κατά την πρώτην τακτικήν συνεδρίασιν της διακοινοβουλευτικής Διασκέψεως μεταξύ Ιταλών και Γάλλων αντιπροσώπων. Αφορμήν έδωσαν οι λόγοι του Γάλλου σοσιαλιστού βουλευτού Ρενωντέλ, όστις απευθυνόμενος προς τον ομιλούντα Ιταλόν αντιπρόσωπον, εδήλωσε ότι οι βουλευταί οι αντιπροσωπεύοντες την Ιταλίαν δεν δύνανται καθ’ ο φασίσται να ομιλούν περί ελευθεριών και εζητωκραύγασεν υπέρ του Ματεότι […]90 χρόνια πριν…19 – 7 – 1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Τ.Ε.: Σήμερον το απόγευμα συνεκροτήθη η μετά τόσου ενδιαφέροντος αναμενομένη συνεδρίασις της συνελεύσεως της εκτάκτου συνόδου της Κ.Τ.Ε. όπως εγκρίνη την είσοδον της Τουρκίας εις την Κ.Τ.Ε. Της συνεδριάσεως προήδρευσεν ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών κ. Υμανς. […] Μετά τον κ. Υμανς έλαβε τον λόγον ο εν Βέρνη Τούρκος πρεσβευτής, όστις έπλεξε το εγκώμιον […]

90 χρόνια πριν στην «Κ»…17 – 7 – 1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΑΓΡΑΝ ΨΗΦΩΝ: Ο δημοκρατικός υποψήφιος κ. Φραγκλίνος Ρούσβελτ φορών το κάλυμμα των Ινδών ερυθροδέρμων περιέρχεται τας επαρχίας των προς άγραν ψήφων. ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟ ΓΟΥΣΤΟ: […] Εβλεπε και βλέπει κανείς μεγαλοπρεπείς επαύλεις και βίλλας συντροφευομένας από πτωχικά και αξιοθρήνητα παραπήγματα, έβλεπε και βλέπει κανείς μοντέρνα κέντρα διασκεδάσεως γειτονεύοντα με την κουρελιασμένην σκηνήν. Κατάστασις φρικτή […]

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 16–7–1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΤΤΑΒΑ: Προσεχής αγγέλλεται η έναρξις της Αυτοκρατορικής Βρεττανικής Συνδιασκέψεως της Οττάβας. Οι αντιπρόσωποι της Αγγλίας, των Κτήσεών της και των Ινδιών, αντιπροσωπεύοντες το εν τέταρτον του συνολικού πληθυσμού της γης, εγκατεσπαρμένον επί των πέντε ηπείρων, θα συνέλθουν προσεχώς εις την πρωτεύουσαν του Καναδά διά να συζητήσουν τα προβλήματα της μεγάλης αυτοκρατορίας και να θέσουν […]


90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 15-7-1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ: «Η σημερινή Βουλγαρική Κυβέρνησις –μου εδήλωσεν ο κ. Μουσάνωφ [φωτ.: κέντρο]– είνε διατεθειμένη να δεχθή συμβιβασμόν, εν τω μέτρω του δυνατού, των αντιμαχομένων απόψεων επί των υποχρεώσεων αφ’ ενός της Βουλγαρίας, των απορρεουσών εκ των προς την Ελλάδα οφειλομένων επανορθώσεων και επί των υποχρεώσεων αφ’ ετέρου της Ελλάδος των πηγαζουσών εκ των συμφωνιών Καφαντάρη-Μολλώφ. […]

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 14-7-1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΕΡΣΙΒΑΛ ΦΩΣΕΤ: Υπάρχει εις την καρδίαν της ανεξερευνήτου Βραζιλίας, μια αρχαία ερειπωμένη πόλις, κατοικουμένη από μιαν δράκα λευκών ανθρώπων, προικισμένων θαυμαστώς, εκτός από τας άλλας επιστήμας και από την χρήσιν της τηλεπαθείας, δηλαδή της μεταβιβάσεως της σκέψεως εξ αποστάσεως; Η εξαφάνισις του συνταγματάρχου Π. Φώσετ [φωτ.], του Αγγλου εξερευνητού, του οποίου η τύχη αποτελεί ένα […]

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 13-7-1932
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ: Πράγματι, ο καγκελλάριος φον Πάππεν επιστρέφων εις Βερολίνον ευρίσκεται προ μιας πολιτικής καταστάσεως λίαν περιπεπλεγμένης. Η στάσις των διαφόρων κομμάτων έναντι της κυβερνήσεώς του έχει άρδην ανατραπή από της ενάρξεως της συνδιασκέψεως της Λωζάννης. Η υπό της γερμανικής αντιπροσωπείας εγκατάλειψις των λεγομένων «πολιτικών όρων» δίδει σήμερον λαβήν εις σφοδράν πολεμικήν εναντίον του γερμανού […]