O ΦIΛIΣTΩP

90-chronia-prin-23-6-1931
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΖΕΠΠΕΛΙΝ: […] Ο πλοίαρχος Ερνεστ Α. Λέμαν, ικανός, ήρεμος, μετριοπαθής, με μίαν σκιάν μειδιάματος, εις την άκρη του στόματος, έχει επιφορτισθή να προπαρασκευάση το αερόπλοιον [«Κόμης Ζέππελιν» για πτήση στον Βόρειο Πόλο].


90-chronia-prin-20-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

Κανείς δεν ημπορεί να έχη αντιρρήσεις εις την προσπάθειαν της Ρωσσίας όπως ακολουθήση την οδόν της προόδου.

90-chronia-prin-18-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Η παρούσα κατάστασις της τηλεοράσεως θα ημπορούσε να παρομοιωθή προς την κατάστασιν της ραδιοφωνίας προ της εποχής των παγκοσμίων εκπομπών εις μεγάλην κλίμακα, όταν οι ερασιτέχναι είχον αρχίσει να ακούουν ασθενείς ήχους διά μέσου του αιθέρος

90-chronia-prin-17-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ: Βάδεν-Βάδεν, 16 Ιουνίου. «Καθημερινήν», Αθήνας. Αγγέλλω αρραβώνας θυγατρός μου Θεοδώρας μετά του πρίγκηπος και Μαργράβου (Markgraf) Μπέρτολδ-Φρειδερίκου της Βάδης. Πρίγκηψ Ανδρέας.


90-chronia-prin-16-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΕΝΘΟΣ: Τηλεγραφήματα εκ Σαιν Ναζαίρ επιβεβαιούν την είδησιν του φοβερού θαλασσίου δράματος έξωθι των παραλίων του Σαιν Ναζαίρ και αι εφημερίδες δημοσιεύουν…

90-chronia-prin-15-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Μεταξύ των κ.κ. Λαβάλ και Μπριάν [φωτ., αριστερά και δεξιά αντίστοιχα] –οι οποίοι εξαντλούνται εις εκφράσεις αβρότητος διά την δημοσίαν κατανάλωσιν– υφίστανται σχέσεις εις άκρον τεταμέναι.

90-chronia-prin-13-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

Κατόπιν πολυώρου συσκέψεως η διοικητική επιτροπή του λαϊκού γερμανικού κόμματος απεφάσισεν όπως επιμείνη εις την άμεσον σύγκλησιν του Ράιχσταγ.


90-chronia-prin-12-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΦΗΜΕΣ: Μέγα ενδιαφέρον επροκάλεσεν η είδησις καθ’ ην το κόμμα των φιλελευθέρων πρόκειται να υποβάλη εις την Βουλήν σπουδαίαν τροπολογίαν εις το νομοσχέδιον περί φορολογίας των γαιών εν Αγγλία, ήτις, εάν γίνη δεκτή…

90-chronia-prin-9-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ: Παρά την Ζωοδόχον Πηγήν του Παγκρατίου όπου το κέντρον χημικού πολέμου θα γίνουν σήμερον την πρωίαν ασκήσεις τακτικής χρησιμοποιήσεως αερίων.

90-chronia-prin-8-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΛΠΙΔΕΣ: Ο τολμηρός εξερευνητής των Πόλων Ούμπερτ Ουίλκινς ανεχώρησεν ήδη διά του υποβρυχίου «Ναυτίλος» [φωτ.] εκ Νέας Υόρκης διασχίζων υποβρυχίως τον Ατλαντικόν, όπως επιχειρήση εκ Σπιτσβέργης την εξόρμησίν του προς τον Πόλον.90-chronia-prin-6-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

Το γενικόν ενδιαφέρον του Τύπου και της δημοσίας γνώμης, φυσικά δε και των πολιτικών κύκλων της Γερμανίας, στρέφεται κατά τας ημέρας αυτάς εις την αναμενομένην συνάντησιν των Γερμανών αντιπροσώπων με τους εκπροσώπους της Βρεττανικής Κυβερνήσεως εις το Τσέκερς, όπου πρόκειται να συζητηθή το περιμάχητον ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων.

90-chronia-prin-5-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Το υπουργικόν συμβούλιον απεφάσισε την δημοσίευσιν του διατάγματος περί συγκλήσεως της Συντακτικής Εθνοσυνελεύσεως διά την 14ην Ιουλίου.

90-chronia-prin-4-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ: Η ιστορία της πόλεως των Αθηνών θα σταματήση εμπρός εις την χθεσινήν μεγάλην ημέραν.


90-chronia-prin-3-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Ποιον είναι άραγε το κυβερνητικόν κόμμα, το οποίον εκέρδισε την περιφανή νίκην;

90-chronia-prin-2-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ: Εις παρισινόν περιοδικόν ο γνωστός Γάλλος λογοτέχνης και δημοσιογράφος κ. Στεφάν δημοσιεύει υπό τον τίτλον «Ο Πιραντέλλο από κοντά» ενδιαφέρουσαν συνέντευξιν και περιγραφήν περί του διασήμου Ιταλού συγγραφέως, διά τον οποίον τόσος γίνεται λόγος τελευταίως.

90-chronia-prin-1-6-19310
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΝΤΑΣΗ: Κατά τας πληροφορίας των εν Ρώμη ανταποκριτών των γερμανικών εφημερίδων, εξακολουθούν αι εκδηλώσεις της εντάσεως των σχέσεων μεταξύ Ιταλίας και Βατικανού, εντάσεως προκληθείσης λόγω της γενομένης προ ημερών επιθέσεως ομάδων φοιτητών και εργατών εναντίον της έδρας του κομιτάτου της «Καθολικής Δράσεως».