ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν... 27-7-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Θα εξακολουθήσωμεν εργαζόμενοι με πάσαν δυνατήν θυσίαν υπέρ της ειρήνης. Το δηλώνω σαφώς αλλά δεν εννοώ με την δήλωσιν αυτήν να προκαλέσω την εντύπωσιν ότι η βρεττανική κυβέρνησις είναι διατεθειμένη να θυσιάση, έστω και χάριν της ειρήνης, την βρεττανικήν τιμήν και τα βρεττανικά συμφέροντα.

ΠΕΡΙ «ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ»:  [...] ο υπουργός και γενικός γραμματεύς του Φασιστικού κόμματος κ. Σταράτσε […] εδέχθη χθες τους καθηγητάς του Πανεπιστημίου οι οποίοι διετύπωσαν τας αρχάς του Φασισμού επί της φυλετικής θεωρίας. Ο υπουργός ετόνισεν ότι […] με την εγκαθίδρυσιν της Αυτοκρατορίας η ιταλική φυλή ήλθεν εις επαφή με άλλας φυλάς και επομένως πρέπει να λαμβάνη μέτρα έναντι οιασδήποτε μολύνσεως.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ: Ενα ζήτημα το οποίον [...] ενδιαφέρει αμεσότατα τους βιοτέχνας της Θεσσαλονίκης επανεφέρθη πάλιν επί τάπητος. Πρόκειται περί της φορολογίας επί των βιοτεχνικών προϊόντων, την οποίαν επιδιώκει να επιβάλη ο Δήμος. [...] Αι βιοτεχνικές οργανώσεις της Θεσ/νίκης εθεώρησαν ότι τούτο θα απέβαινε εις ζημίαν της παραγωγής και της εργασίας των και διεμαρτυρήθησαν εις την Γενικήν διοίκησιν και τον Δήμον [...] – [τελικώς, η φορολογία δεν επεβλήθη].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ