80 χρoνια πριν... 14-8-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: […] Αλλοι, νομίζοντες ότι έτσι υπερασπίζουν καλύτερα την θρησκείαν ή την φυλήν των, τα βάζουν με τον σωλήνα, ο οποίος μεταφέρει τα πετρέλαια της Μοσσούλης εις Χάιφαν [φωτ.]. Διά πολιτικούς και οικονομικούς λόγους ο σωλήν αυτός θεωρείται ως μία από τας κεντρικάς αρτηρίας της βρεττανικής αυτοκρατορίας. Εννοείται ότι έχει αρχίσει σκληρός αγών μεταξύ της «Ιράκ Πετρόλιουμ Κόμπανυ», εις την οποίαν ανήκει ο σωλήν, και των τρομοκρατών […].

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ: Ο Νομάρχης κ. Διαμαντόπουλος […] ωμίλησεν ως προς τας νέας επιστημονικάς κατευθύνσεις του Σταφιδικού Ινστιτούτου […] τονίσας ότι το ίδρυμα τούτο θα καταστή ικανόν εις το προσεχές μέλλον να εκπληρώση ολοσχερώς τους σκοπούς διά τους οποίους συνεστήθη (Ζύγιση σταφίδας στο Αίγιο, φωτ. Fred Boissonas).

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑ: Με τις μεγάλες ζέστες έχουν εξαιρετικά ζωηρέψει αι πέριξ των Αθηνών εξοχαί. Στην Κηφισιά τα ξενοδοχεία γεμάτα. Ιδιαιτέρα προτίμησις της νεολαίας είναι τα χορευτικά γεύματα του Ξενοδοχείου «Απέργη». Επίσης μεγάλην κίνησιν έχει το Καστρί, καθώς και η Εκάλη, όπου το χαριτωμένον κέντρον «Ντιανίτα» συγκεντρώνει τα βράδυα πολλούς γνωστούς Αθηναίους [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ