ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 2.XIΙ.1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ: Κατά την διάρκειαν του λόγου του κ. Τσιάνο και ενώ ούτος ωμίλει περί των φυσικών συνόρων της Ιταλίας, πολλοί βουλευταί ηγέρθησαν και εφώναζον: «Θέλομεν την Τύνιδα». Εις τας οδούς επίσης μετά τον λόγον συνεκροτήθη διαδήλωσις με σύνθημα «Την Κορσικήν και την Τύνιδα». Ο λόγος του κ. Τσιάνο κατηναλώθη κυρίως εις την διακήρυξιν των λεπτομερειών αλληλεγγύης την οποίαν επέδειξεν η Ιταλία έναντι της Γερμανίας κατά τα τελευταία γεγονότα [...]. Η έννοια του γεγονότος τούτου είναι ότι ο κ. Τσιάνο ωμίλει την στιγμήν εκείνην προς την Γερμανίαν και υπεμίμνησκε την ιταλικήν ενίσχυσιν και εζήτει εμμέσως την υποστήριξίν της διά την ικανοποίησιν των ιταλικών διεκδικήσεων εις την Μεσόγειον και την Αφρικήν. [...] Διά της ανακινήσεως του ζητήματος της Τύνιδος, ανακύπτει και πάλιν ο ανταγωνισμός της Ιταλίας με την Γαλλίαν [φωτ.: Το κορσικανικό λιμάνι της Μπαστιά το 1938].

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ:  [...] Από της δημιουργίας της Βαλκανικής Συνεννοήσεως μια νέα δύναμις ήλθε να προστεθή εις εκείνας που εξασφαλίζουν την ισορροπίαν της Ευρώπης. Η νέα αυτή δύναμις, η οποία δρα πάντοτε προς θετικήν [...] κατεύθυνσιν, είναι κοινόν έργον των Κρατών που αποτελούν την Συνεννόησιν. Διά των υπηρεσιών τας οποίας προσέφερε μέχρι σήμερον εις την γενικήν ειρήνην έδωκεν αναμφισβήτητον απόδειξιν της ζωτικότητός της. [...] Η ησυχία και η ηρεμία δημιουργηθείσαι υπό της Βαλκανικής Συνεννοήσεως είναι μέσα επιτρέποντα εις τους λαούς μας να προοδεύσουν εν ατμοσφαίρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης προς τον δρόμον του πολιτισμού και της ευημερίας [...].

«ΑΡΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ»: Αι εφημερίδες της Βιέννης δημοσιεύουν κύρια άρθρα επί της ανάγκης «αριανοποίησης» των ονομάτων 97 οδών της Βιέννης. [...] Ολαι αι οδοί αι φέρουσαι εβραϊκά ονόματα ή ονόματα δοθέντα υπό Εβραίων, θα αλλάξουν όνομα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ