ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 17-II-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

NEA ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ο κόμης Τελέκυ [φωτ.: καθιστός, με τα γυαλιά] κατώρθωσε τελικώς να σχηματίση κυβέρνησιν [...]. Η νέα Κυβέρνησις παραμένει εν τη συνθέσει της ως η παλαιά. [...] Ο κ. Τελέκυ εδήλωσεν ότι θα συνεχίση την ιδίαν εξωτερικήν πολιτικήν με την προκάτοχον κυβέρνησιν και ότι θα διατηρήση εν ισχύι την αντιεβραϊκήν νομοθεσίαν και θα εφαρμόση την αγροτικήν μεταρρύθμισιν.

Η ΤΕΜΠΛ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Κατά το προσεχές θέρος η μικρά Αμερικανίς ηθοποιός Σίρλεϋ Τεμπλ πρόκειται να επισκεφθή το Λονδίνον και τους Παρισίους. [...] Λέγεται ότι το ταξίδιον οφείλεται εις εκφρασθείσαν επιθυμίαν των μικρών βασιλικών πριγκηπισσών της Αγγλίας, Ελισάβετ και Μάργκαρετ-Ροζ να γνωρίσουν την ομήλικόν των καλλιτέχνιδα.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: [...] Το Πανεπιστήμιον [Θεσαλονίκης] ησθάνετο εαυτό στενοχωρούμενον εφ’ όσον η αποδιδομένη βραδύτης εις την εργαστηριακήν και εν τοις Μουσείοις άσκησιν των φοιτητών των θετικών και εφηρμοσμένων επιστημών επέβαλε την φοίτησίν των εις τους προς τούτο διατεθειμένους υπογείους του παλαιού κτιρίου χώρους, οίτινες απεδείχθησαν και ούτοι ανεπαρκείς τόσον προς συχνήν των ασκήσεων διεξαγωγήν όσον και προς δημιουργίαν γενικώς της ατμόσφαιρας της τάξεως και ανέσεως του χώρου, αίτινες αμφότεραι δέον να επικρατούν εις τα πνευματικά εν γένει ιδρύματα [...]. Ητο λοιπόν παλαιά και έμμονος η προσαπόκτησις των νέων κτιρίων εξηδηλούτο δε αύτη εις το παρελθόν εκάστοτε διά της εκπονήσεως σχεδίων και διατυπώσεως ευχών αι δε συνοδεύουσαι αυτά ελπίδες επιτυχίας απεδεικνύοντο βραχείας διαρκείας [...]. Διά τούτο το Πανεπιστημιακόν σύνολον θεωρεί την σημερινήν ημέραν ως την πραγματικήν ίδρυσιν και θεμελίωσιν του νέου μείζονος Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ