Επιλογή: Μιχαλης Ν. Κατσιγερας

49 χρόνια πρίν στην «Κ»26.V.1964

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΠΕΡΟΥ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: 328 ΝΕΚΡΟΙ: Λίμα, 25.- Η μεγαλυτέρα τραγωδία που εσημειώθη ποτέ εις ποδοσφαιρικόν γήπεδον έπληξε χθες το Περού κατά την διάρκειαν του διεθνούς ποδοσφαιρικού αγώνος μεταξύ Περού και Αργεντινής διά το προολυμπιακόν «τουρνουά» [εν όψει της Ολυμπιάδος του Τόκυο]. Η αστυνομία ανεκοίνωσεν ότι 350 άτομα εύρον τον θάνατον [ο τελικός επίσημος απολογισμός είναι 328] και πλέον των 800 ετραυματίσθησαν κατά τας ταραχάς, που συνέβησαν εις το εθνικόν γήπεδον της Λίμας. Το ιστορικόν των τρομακτικών επεισοδίων έχει ως εξής: Δύο λεπτά προ της λήξεως του αγώνος μεταξύ του Περού και της Αργεντινής και ενώ η Αργεντινή προηγείτο με 1 – 0, οι Περουβιανοί ποδοσφαιρισταί κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν. Ο διαιτητής όμως ηκύρωσε το γκολ της περουβιανής ομάδος και τούτο εξηγρίωσε τους θεατάς, οι οποίοι κατά την συντριπτικήν πλειοψηφίαν ήσαν Περουβιανοί. Είς φανατικός οπαδός της περουβιανής ομάδος επήδησεν εντός του γηπέδου και ήρχισε να καταδιώκη τον διαιτητήν κ. Ανχελ Πάσος εξ Ουρουγουάης. Ούτος διωκόμενος υπό μαινομένων θεατών κατώρθωσε να διασωθή καταφυγών εντός δωματίου των αποδυτηρίων το οποίον εκλείσθη ερμητικώς. Οταν οι μαινόμενοι φίλαθλοι ήρχισαν να κτυπούν και να ωθούν μετά μανίας την θύραν του δωματίου, η αστυνομία παρενέβη και ήρχισε να χρησιμοποιή δυκρυγόνα αέρια διά να διαλύση το μαινόμενον πλήθος. Ο όχλος πανικοβληθείς προσεπάθησε να διαφύγη διά των υπογείων εξόδων του Σταδίου. Επειδή όμως αι θύραι του Σταδίου ήσαν κλεισταί την στιγμήν εκείνην, το πλήθος συνωστισθέν εις τας εξόδους κυριολεκτικώς εποδοπατήθη και συνεθλίβη. Εν τω μεταξύ η αστυνομία ήρχισε να πυροβολή εις τον αέρα και συνέχιζε να ρίπτη δακρυγόνους βόμβας εναντίον των θεατών οι οποίοι απήντον με λίθους και φιάλας. Τα πλείστα των ποδοπατηθέντων και συνθλιβέντων ήσαν γυναικόπαιδα. Τελικώς πολλοί εκ των παραφρονησάντων θεατών κατώρθωσαν να εξέλθουν του γηπέδου θραύσαντες μίαν πύλην του Σταδίου.

Έντυπη