ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρακράτηση στις συντάξεις για όσους έχουν οφειλές σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ

Η σύνταξη θα καταβάλλεται εφόσον η οφειλή δεν υπερβαίνει ποσά άνω των 15.000 ευρώ για το ΙΚΑ και 20.000 ευρώ για τον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Χωρίς σύνταξη, ακόμη και προσωρινή, θα μένουν όσοι οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ποσά άνω των 15.000 και 20.000 ευρώ, αντίστοιχα. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, η σύνταξη θα καταβάλλεται εφόσον η οφειλή δεν υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά. Σε αυτή την περίπτωση, το χρέος θα παρακρατείται από τις συντάξεις, σε έως 40 δόσεις. Οσοι οφείλουν μεγαλύτερα ποσά, θα πρέπει πρώτα να αποπληρώσουν την οφειλή έως το ύψος των 15.000 ευρώ για το ΙΚΑ και των 20.000 ευρώ για τον ΟΑΕΕ ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία παρακράτησης των δόσεων από τη σύνταξη. Η διαδικασία αυτή ισχύει και στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, όταν, κατά την απονομή της σύνταξης από το ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, υπάρχει οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου προς το άλλο Ταμείο (συμμετέχων φορέας) και έχει ρυθμιστεί η καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και των πρόσθετων τελών σε δόσεις, θα παρακρατείται κάθε μήνα τμήμα αυτής, ίσο με το ποσό κάθε δόσης. Η σύνταξη θα καταβάλλεται αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ εάν συμμετέχων φορέας είναι ο ΟΑΕΕ. Τα ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 40. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα. Οταν οι συμμετέχοντες φορείς είναι περισσότεροι του ενός και υπάρχει οφειλή, καθώς και στις περιπτώσεις που στο ΙΚΑ υπάρχει οφειλή από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων, τότε θα γίνεται έλεγχος εάν το συνολικό ποσό οφειλής υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσά που μπορούν να παρακρατηθούν.

Παράδειγμα

Ανδρας την 1/3/2013 υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, με αναγνώριση πλασματικών χρόνων και συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Η οφειλή του στο ΙΚΑ από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ανέρχεται σε 5.100 ευρώ. Ο ΟΑΕΕ γνωστοποιεί στο ΙΚΑ τα ασφαλιστικά του στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης καθώς και την ύπαρξη οφειλής που ανέρχεται σε 17.000 ευρώ. Επειδή το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ (17.000+5.100 = 22.100 ευρώ) το ΙΚΑ ζητεί από τον ΟΑΕΕ (οργανισμό με τη μεγαλύτερη οφειλή), να προβεί στις ενέργειες, ούτως ώστε να καταβληθεί εκ μέρους του ασφαλισμένου, το υπερβαίνον τα 20.000 ευρώ ποσόν, δηλαδή τα 2.100 ευρώ και μάλιστα εφάπαξ.

Εφόσον συμβεί αυτό, η οφειλή στον ΟΑΕΕ θα ανέρχεται σε 14.900 ευρώ και η συνολική οφειλή σε 20.000 ευρώ. Το ΙΚΑ θα παρακρατεί 500 ευρώ τον μήνα. Εάν η σύνταξη είναι ύψους 950 ευρώ, για 40 μήνες, θα χορηγείται στον συνταξιούχο το ποσό των 450 ευρώ. Το ποσό της οφειλής, για τον συμμετέχοντα φορέα ΟΑΕΕ, θα συμψηφιστεί με το ποσό της συμμετοχής του στη δαπάνη της συνταξιοδότησης.

Κατά την εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα χορηγείται προσωρινή σύνταξη, εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση από το άλλο συμμετέχον ταμείο. Σύμφωνα με την απόφαση, τα παραπάνω ισχύουν από τις 15/9/2014 και για αιτήματα συνταξιοδότησης για τα οποία δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση.
 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ