ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ

90-chronia-prin-amp-8230-3-12-1932-1
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΡΟΦΑΝΗΣ: Εν τη προς τας Ην. Πολιτείας διακοινώσει της η Γαλλική Κυβέρνησις αναπτύσσει τα αίτια τα οποία δικαιολογούν νέαν μελέτην του όλου προβλήματος των χρεών. Ο περιορισμός των εσόδων συνεπεία της διακοπής των επανορθώσεων, η αύξησις του βάρους των χρεών συνεπεία της παγκοσμίου οικονομικής κρίσεως και η εκ παραλλήλου πτώσις των τιμών των διαφόρων ειδών, […]


ΑΡΧΕΙΟ
02.12.2022 / 20:45

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΕΗ: Εις την διακοίνωσιν (της αγγλικής κυβέρνησης προς τις ΗΠΑ) εκτίθεται η αγγλική άποψις, καθ’ ην η επανάληψις των πληρωμών των πολεμικών χρεών θα σημάνη έντασιν της παγκοσμίου κρίσεως, της οποίας τα αίτια είνε πολλαπλά, αλλά τα πολεμικά χρέη και αι επανορθώσεις αποτελούν εν εκ των σπουδαιοτέρων. Αι μεγάλαι απαιτήσεις, τονίζεται, αίτινες εδημιουργήθησαν εκ […]


01.12.2022 / 20:45

ΕΜΜΟΝΗ: Αφ’ ήρχισαν εις την Γαλλίαν τα μεγάλα οχυρωματικά έργα κατά μήκος των συνόρων της και των ακτών της, η έμμονος ιδέα της κατασκοπείας έχει κυριεύση την αστυνομίαν. Δεν παρέρχεται μην χωρίς να «ανακαλυφθή» κάποιος κατάσκοπος, συλλαμβανόμενος και υποβαλλόμενος εις μακράς ανακρίσεις. Τα περισσοτέρας εν τούτοις φοράς, αι υπόνοιαι αποδεικνύονται αδικαιολόγητοι και η υπόθεσις καταλήγει […]


30.11.2022 / 20:45

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ: Οι φύλακες της διώρυγος και οι ελάχιστοι κάτοικοι της Ποσειδωνίας ήσαν οι πρώτοι που μέσα εις την ομίχλην της ανατελλούσης αυγής αντελήφθησαν προ του Ισθμού αγκυροβολημένα δύο νεότευκτα αντιτορπιλικά [«Κουντουριώτης», «Υδρα» – φωτ. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ] επί των οποίων εκυμάτιζεν η Ελληνική σημαία. Παρ’ ότι η άφιξίς των ανεμένετο, η θέα των δύο […]


29.11.2022 / 20:45

ΑΝΕΣΤΙΟΙ: ∆εν είναι η πρώτη φορά που θα υπενθυμίσωμεν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του υπουργείου Προνοίας ότι η ρύθμισις του ζητήματος της εγκαταστάσεως των προσφύγων του Θησείου, τους οποίους η σκαπάνη των ανασκαφών θα αφήση μετ’ ολίγον ανεστίους, πρέπει να λήξη το ταχύτερον. Ο χειμών επήλθε και η κατάστασις η οποία ήρχισε να διαφαίνεται διά […]


27.11.2022 / 20:38

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού σήμερον θα τελεσθή η επίσημος έναρξις του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Ενώσεως Αθηνών περιόδου 1932-1933. Το πρόγραμμα της εορτής, κατά την διάρκειαν της οποίας θα παιανίζουν αι μουσικαί του Δήμου Αθηναίων και του ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, κατηρτίσθη ως εξής: Ωρα 1.15 μ.μ., συγκέντρωσις μετεχουσών ομάδων εις τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού [φωτ. […]


26.11.2022 / 20:45

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: Οι σπουδασταί του Πολυτεχνείου μάς απέστειλαν ανακοίνωσιν διά της οποίας δηλούν ότι απεφάσισαν να απόσχουν των μαθημάτων εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά την στάσιν της Συγκλήτου, ήτις απέρριψεν αίτησιν της επιτροπής των να δοθή εις την δημοσιότητα το καταρτισθέν διάταγμα το τροποποιούν τον οργανισμόν του Πολυτεχνείου και αποσκοπούν εις τον περιορισμόν του αριθμού των εξερχομένων […]


25.11.2022 / 20:45

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΕΗ: Η απάντησις της κυβερνήσεως των Ην. Πολιτειών εις την αγγλικήν διακοίνωσιν επί του ζητήματος των πολεμικών χρεών διεβιβάσθη εις το Λονδίνον. Διά της αγγλικής διακοινώσεως εζητείτο αναστολή της πληρωμής της δόσεως, ήτις είνε καταβλητέα την 15ην Δεκεμβρίου, εν αναμονή της λήξεως των συζητήσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων επί του ζητήματος τούτου. Και το […]


24.11.2022 / 20:45

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: ∆ρακόντεια μέτρα διά την περιστολήν της αφορήτου σοβιε-τικής γραφειοκρατίας εξαγγέλλονται εκ της Μόσχας. Είνε γνωστόν ότι η κρατικοποίησις της ιδιοκτησίας, των βιομηχανιών, της γεωργίας και των εργατικών χεριών είχε δημιουργήση τον τεραστιώτερον γραφειοκρατικόν οργανισμόν του κόσμου, με εκατοντάδες χιλιάδων υπαλλήλων, με ατελείωτον αριθμόν γραφείων και υπηρεσιών, μίαν αληθινήν Λερναίαν Υδραν με απείρους και δυσειδεστάτας […]


23.11.2022 / 20:45

ΔΗΜΟΤΙΚΩΤΑΤΑ: «Το Εθνικιστικόν γερμανικόν κόμμα δεν εκπροσωπεί μόνον ένα συντηρητικόν αίσθημα, μίαν γενικήν αντίδρασιν. Αποβλέπει προς την αντεπανάστασιν, προς την ανατροπήν της Δημοκρατίας και επάνοδον εις την προπολεμικήν ιμπεριαλιστικήν Γερμανίαν. Το πρόγραμμά του κοσμεί με την μαγείαν του “παλαιού καλού καιρού”. […] Εις το άλλο άκρον, το κίνημα της απομακρύνσεως από τον συνταγματικόν Σοσιαλισμόν των […]


22.11.2022 / 20:45

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: Ενας νέος πτωχότατος απέκρουσε την εκ 10 χιλιάδων δολλαρίων εβδομαδιαίως προσφοράν την οποίαν έκαμε μία κινηματογραφική εταιρία του Χόλλυγουντ. Και προ ολίγου ακόμη καιρού ο ίδιος είχεν αποκρούση την προσφερθείσαν εις αυτόν από μίαν θαυμάστριάν του δωρεάν ενός πύργου με έκτασιν 2.500 εκταρίων. Ο εξαιρετικός αυτός άνθρωπος δεν είναι άλλος από τον περίφημον Κρισναμούρτι, […]


20.11.2022 / 20:38

«ΑΣΣΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ»: Συγχαρητήρια και εκδηλώσεις θαυμασμού εξ όλων των μερών του κόσμου διαβιβάζονται προς την Εμμυ Τζόνσον-Μόλισον, ευρισκομένην ήδη εις την Πόλιν του Ακρωτηρίου. Εκ των πρώτων απηύθυναν τηλεγραφήματα προς αυτήν ο υπουργός της Αεροπορίας λόρδος Λοντοντέρυ και η Βασιλική Αεροναυτική Εταιρεία. Επίσης παρόμοια τηλεγραφήματα απηύθυναν προς αυτήν πολλοί αεροπόροι, εν οις η Αμαλία […]


19.11.2022 / 20:45

ΚΡΙΣΗ: Ο Πρόεδρος του Ράιχ φον Χίντεμπουργκ ήρχισε τας συσκέψεις του διά την λύσιν της κρίσεως. Την μεσημβρίαν εδέχθη τον αρχηγόν των Γερμανών εθνικιστών Χούγκεμπεργκ, σήμερον δε την εσπέραν θα δεχθή τον ηγέτην του κόμματος του Κέντρου κ. Κάας και, βραδύτερον, τον αρχηγόν του Λαϊκού κόμματος Ντίγκελνταιη. Οι καλώς πληροφορημένοι κύκλοι φρονούν ότι δεν θα […]


18.11.2022 / 20:45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ: Είνε άνευ προηγουμένου εις την αμερικανικήν πολιτικήν ιστορίαν η δραματική, αληθώς, πρόσκλησις, την οποίαν απηύθυνεν ο ηττηθείς Πρόεδρος Χούβερ εις τον νικητήν Ρούσβελτ, όπως συζητήσουν ομού επί του προγράμματος των αμέσων ενεργειών επί του ζητήματος των πολεμικών χρεών, της παγκοσμίου οικονομικής Συνδιασκέψεως και της Διασκέψεως του Αφοπλισμού. Ο νικητής των τελευταίων εκλογών εκλήθη όπως […]


17.11.2022 / 20:45

ΤΡΟΤΣΚΙ: Η είδησις περί παρουσίας του Τρότσκυ εις τον Πειραιά, γνωσθείσα αιφνιδίως, εξερράγη ως βόμβα αναστατώνουσα τόσον τους κύκλους των «συντρόφων», όσον και τους αντιπροσώπους του Τύπου, οι οποίοι έσπευσαν να καταφθάσουν από της 7ης πρωινής ενώπιον του μόλις καταπλεύσαντος ατμοπλοίου «Πράγα» με την αφελή πεποίθησιν ότι θα έβλεπον να προβάλη η χαρακτηριστική μορφή του […]