ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στήριξη πολιτιστικών οργανισμών για έργα συνεργασίας σε διακρατικό – διεθνές επίπεδο

Στήριξη πολιτιστικών οργανισμών για έργα συνεργασίας σε διακρατικό – διεθνές επίπεδο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020), το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο. Εχει διαπιστωθεί σε ευρεία κλίμακα ότι οι οργανισμοί του πολιτιστικού τομέα δεν εκμεταλλεύονται επαρκώς τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και η ψηφιακή εποχή. Στόχος, λοιπόν, είναι η οικονομική ανάπτυξη του κλάδου και η επέκταση των εργασιών του στον ευρωπαϊκό χώρο.

Από το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» κάθε χρονιά τον Ιούλιο ανακοινώνεται νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με ημερομηνία λήξης στις αρχές Οκτωβρίου. Φέτος έχει καθυστερήσει η ανακοίνωση της πρόσκλησης και η οδηγία που υπάρχει από το πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να αρχίσουν να προετοιμάζουν τις προτάσεις τους βάσει της περυσινής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη των δράσεων και θα υπάρχει αρκετός χρόνος για την προσαρμογή των προτάσεων.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία των δράσεων του υποπρογράμματος για την ενίσχυση έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της περυσινής πρόσκλησης, αλλά και με βάση τον οδηγό του προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Επισημαίνεται ότι οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ευρώπης, να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», διαθέτουν νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Επιλέξιμες χώρες

Επιλέξιμες χώρες είναι οι ακόλουθες:

– 1. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/Ε.Κ. του Συμβουλίου.

– 2. Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

– 3. Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

– 4. Η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

– 5. Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Προτεραιότητες ενίσχυσης

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, οι προτεραιότητες ενίσχυσης του προγράμματος είναι:

– Α. Διακρατική κινητικότητα.
– B. Ανάπτυξη ακροατηρίου.
– Γ.1. Ανάπτυξη ικανοτήτων – ψηφιοποίηση.
– Γ.2. Ανάπτυξη ικανοτήτων – νέα επιχειρηματικά μοντέλα.
– Γ.3 Ανάπτυξη ικανοτήτων – εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τα υποστηριζόμενα έργα πρέπει ως εκ τούτου να περιλαμβάνουν τεκμηριωμένη στρατηγική και αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουν να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω προτεραιότητες του προγράμματος. Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν κατ’ ανώτατο όριο 3 από τις 5 αυτές προτεραιότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το έργο τους και να τις κατατάξουν κατά σειρά συνάφειας.

Επισημαίνεται ότι το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» δεν υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν πορνογραφικό ή ρατσιστικό υλικό ή στα οποία ενθαρρύνεται η βία. Το πρόγραμμα στηρίζει, ειδικότερα, μη κερδοσκοπικά έργα.

Προϋπολογισμός

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχει συνολικό προϋπολογισμό 457,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Οι συνολικές πιστώσεις για το 2017 αναμένεται να ανακοινωθούν με τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στον οδηγό και στην περυσινή πρόσκληση του προγράμματος και ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές με τη νέα προκήρυξη.

Επιλέξιμα έργα
 

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 (Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας) ή της κατηγορίας 2 (Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας).

– Κατηγορία 1 – Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Η κατηγορία:

– Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον άλλους δύο εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.

– Αποτελεί αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 60 % του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

– Κατηγορία 2 – Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Η κατηγορία:

– Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον άλλους πέντε εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.

– Αποτελεί αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 50 % του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι ο επικεφαλής του έργου μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο μία φορά ανά έτος στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 είτε της κατηγορίας 2, ενώ μπορεί να είναι εταίρος και σε άλλα έργα που προτείνονται από άλλον επικεφαλής έργου στο πλαίσιο και των δύο κατηγοριών. Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια (επιλέξιμη περίοδος) είναι 48 μήνες.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.