ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομική επιστροφή της ειδικής εισφοράς στους μηχανικούς

Αναδρομική επιστροφή της ειδικής εισφοράς στους μηχανικούς

Μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα στους μισθούς τους θα δουν χιλιάδες μηχανικοί που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο ή απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτοί, καθώς ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, εκτός από μειώσεις συντάξεων, περιλαμβάνει και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς που πλήρωναν οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ από το 2006.

Ο νόμος ορίζει ότι από 1η Ιανουαρίου 2016 καταργείται η ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ που προβλέφθηκε με τον νόμο 3518/2006 καθώς και η πρόσθετη ειδική προσαύξηση. Μάλιστα, η διοικούσα επιτροπή του Ταμείου που αποτελεί τομέα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) αποφάσισε ότι, για τη διευθέτηση της επιστροφής της ειδικής προσαύξησης και της πρόσθετης ειδικής προσαύξησης για το διάστημα από 01/01/2016 έως και σήμερα, θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός της εισφοράς από τους εργοδότες τους. Ηδη, το ΤΣΜΕΔΕ έχει αποστείλει οδηγίες για τη διευθέτηση του συμψηφισμού ανάλογα με τον τρόπο πληρωμών, προκειμένου να γίνουν οι επιστροφές.

Βάσει του νόμου βέβαια, παραμένει η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς για οφειλές έως και τις 31/12/2015.

Αναφορικά με τον χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της ειδικής προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της ειδικής προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του υπουργού Εργασίας. Θα πρέπει να προηγηθεί σχετική εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην ειδική προσαύξηση από 1/1/2007 και μετά ή για χρόνο ασφάλισης που έχει μεταφερθεί σε αυτήν από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ).