ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 16-3-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑ:  [...] ο Καγκελλάριος διήλθε σήμερον την τσεχικήν μεθόριον και εισήλθεν εις την Βοημίαν υπό σφοδράν χιονοθύελλαν. [...] Ο κ. Χίτλερ, συνοδευόμενος υπό των αρχηγών του στρατού και του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, κατηυθύνθη εις την Πράγαν, της οποίας ο πληθυσμός εδέχθη μετά σιγής την είσοδον του γερμανικού στρατού. [...] Εντωμεταξύ ολοκληρούται και η κατάληψις των διαφόρων πόλεων Μοραβίας και Βοημίας. Τα γερμανικά στρατεύματα, καθυστερήσαντα εις Μπρνο λόγω της θυέλλης, εισήλθον εις την πόλιν την μεσημβρίαν [...].

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΟΡΔΩΝ: Η ατμόσφαιρα [...] κατά τας πρώτας ώρας της συζητήσεως δεν άφηνε καμμίαν αμφιβολίαν περί του πόσον βαθύτατα συνεκίνησαν όλας τας μερίδας της Βουλής τα τελευταία γεγονότα. Και αυτός ακόμη ο πρωθυπουργός, δεν κατώρθωσε να συγκρατήση, κατά την αγόρευσίν του, μίαν εκδήλωσιν βαθυτάτης καταπλήξεως από την μερικήν αποτυχίαν της πολιτικής του Μονάχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΔΑ: Την 10ην πρωινήν της χθες διεξήχθη εις το ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρεττανίας» ο εφετεινός διαγωνισμός του υπουργείου Τύπου και Τουρισμού. [...] Επεδείχθησαν αμφιέσεις και πίλοι εμπνευσμένοι από τα ελληνικά πρότυπα και την εθνικήν μας παράδοσιν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ