ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες και υποχώρηση πωλήσεων για Pepsico - Ηβη το 2015

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ο όμιλος Folli Follie στον κλάδο των πολυκαταστημάτων δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της «Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.» σε πέντε πολυκαταστήματα, υπό την επωνυμία Attica.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με ζημίες για έκτη συνεχή χρονιά έκλεισε το 2015 η Pepsico-Ηβη, ενώ περαιτέρω μείωση επήλθε και στις πωλήσεις της. Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική στην Ελλάδα του μεγάλου πολυεθνικού ομίλου έχει αποεπενδύσει σημαντικά από την εγχώρια αγορά, κλείνοντας αρχικά το εργοστάσιο νερού στο Λουτράκι και στη συνέχεια τα γραφεία και τις αποθήκες της στο Κορωπί. Σύμφωνα, λοιπόν, με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, η Pepsico-Ηβη το 2015 είχε πωλήσεις 50,07 εκατ., έναντι 58,17 εκατ. το 2014, καταγράφοντας μείωση περίπου 14%. Η εταιρεία αποδίδει την υποχώρηση των πωλήσεων στη γενικότερη ύφεση της οικονομίας και κατ’ επέκταση στη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Οι καθαρές ζημίες της εταιρείας ανήλθαν το 2015 σε 9,92 εκατ. ευρώ έναντι 9,89 εκατ. ευρώ το 2014. Στην οικονομική έκθεση τονίζεται ότι, λόγω των ζημιών των τελευταίων ετών, η καθαρή θέση της εταιρείας έχει καταστεί μικρότερη του 50% του εταιρικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 45 του Κ.Ν. 3190/1955 (σ.σ. το άρθρο 45 του εν λόγω νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, στην οποία έχει μετατραπεί η Pepsico-Ηβη από το 2014, προβλέπει ότι σε περίπτωση απώλειας του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου συγκαλείται η συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου). Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας προσθέτει ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις από τους εταίρους της για συνεχή χρηματοοικονομική υποστήριξη.

Τα capital controls

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η εταιρεία στα capital controls, καθώς σε αυτά αποδίδει την αύξηση του συνολικού δανεισμού της στα 15,7 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 8,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η Pepsico-Ηβη υποστηρίζει ότι δεν μπορούσε να μεταφέρει στο εξωτερικό διαθέσιμα εγχώρια κεφάλαια προς μείωση του υπολοίπου δανεισμού της με την τράπεζα Citibank Λονδίνου. Επίσης, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών της, επέλεξε να εξοφλεί προμηθευτές εξωτερικού που κρίθηκαν «κρίσιμοι» χρησιμοποιώντας κεφάλαια απευθείας από τη γραμμή δανειοδότησης (του εξωτερικού). Για το 2016 η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη υφισταμένων προϊόντων, καθώς και την προώθηση νέων στην αγορά, την πραγματοποίηση συνεργειών και δράσεων στην κατεύθυνση μείωσης των λειτουργικών της εξόδων, τη δημιουργία νέων ισχυρών και σταθερών συνεργασιών, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ