ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυνατότητα συγχώνευσης και κατάργησης επιμελητηρίων με Προεδρικό Διάταγμα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη δυνατότητα κατάργησης επιμελητηρίων με Προεδρικό Διάταγμα του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ύστερα από τη γνώμη της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για το υπαίθριο εμπόριο, το δεύτερο μέρος του οποίου αφορά τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο θεσπίζονται τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕΠΙΧ), ιδέα η οποία είχε εξαγγελθεί από το 2010, αλλά που ποτέ δεν προχώρησε.

Στις λοιπές και συνήθως «ύποπτες» διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων (υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λπ.) θα απαιτούν πλέον μόνο την απλή και όχι τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Επίσης, στο ίδιο άρθρο, το άρθρο 108, προβλέπεται ότι μετά την παρέλευση προθεσμίας 30 ημερών οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής.

Σε ό,τι αφορά τα επιμελητήρια, οι βασικότερες αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

• Επιτρέπεται η κατάργηση επιμελητηρίων με Προεδρικό Διάταγμα έπειτα από πρόταση του υπουργού Οικονομίας και ύστερα από γνώμη της ΚΕΕ που πρέπει να δοθεί εντός 60 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση εκδίδεται το Π.Δ. χωρίς γνώμη της ΚΕΕ.

• Δύο ή περισσότερα όμορα επιμελητήρια ή αμιγή επιμελητήρια της ίδιας περιφερειακής ενότητας μπορούν να συγχωνεύονται, επίσης με Π.Δ. Αυτό γίνεται κυρίως σε περιπτώσεις που τα μέλη του επιμελητηρίου είναι λιγότερα από 5.000 και από τις οικονομικές του καταστάσεις προκύπτει αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας του. Η δυνατότητα κατάργησης και συγχώνευσης επιμελητηρίων προβλέπεται τυπικά από την 1η Ιανουαρίου 2018, δηλαδή ουσιαστικά από το 2021 κι έπειτα, καθώς ήδη τον προσεχή Δεκέμβριο θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων στα επιμελητήρια.

• Τα επιμελητήρια αναλαμβάνουν τη λειτουργία και τον συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕΠΙΧ), τα οποία έχουν ως αρμοδιότητα την παροχή διοικητικών πληροφοριών και την υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, τη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης.

• Η σύναψη και η εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της ΚΕΕ και των επιμελητηρίων θα διενεργούνται βάσει του νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ