ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενοποιημένες πωλήσεις 1,185 δισ. ευρώ, έναντι 1,163 δισ. ευρώ το 2016, αυξημένες κατά 1,9% ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη χρήση του 2017. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκε σε 273,9 εκατ. ευρώ, έναντι 246,1 εκατ.  το 2016, αυξημένη κατά 11,3%. Τα  προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 153,4 εκατ. ευρώ έναντι  93,6 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 69,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 34,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 104%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,084 δισ. ευρώ έναντι 556 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννιαμήνου του 2017. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν σε 642,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,726 δισ. ευρώ. Η αύξηση του συνολικού δανεισμού στο τελευταίο τρίμηνο οφείλεται στην ενοποίηση των δυο μεγάλων Παραχωρήσεων (Ιόνια Οδός και Κεντρικής Ελλάδας), καθώς πλέον, από 1.10.2017 ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, εφόσον ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποκτήσει τον έλεγχο των συγκεκριμένων εταιρειών Παραχώρησης. Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα έως και την 30.9.2017 ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής Θέσης, ενώ τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου 2017 ενσωματώθηκαν πλήρως. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 768,2 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει στο  επίπεδο των 1,6 δισ. ευρώ περίπου. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 899,5 εκατ. ευρώ έναντι 954,9 εκατ. ευρώ το 2016.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε κέρδος 11,4 εκατ. σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων (λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών).

Στον τομέα των παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον και της ενσωμάτωσης, από 1.10.2017, των δύο εταιρειών παραχώρησης του τομέα στο σύνολό του, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ ευρώ το προηγούμενο έτος. Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (η τρίτη παραχώρηση αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος έχει πλέον επενδυμένα κεφάλαια περίπου 230 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της ενέργειας από θερμικές και ανανεώσιμες πηγές, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 24,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 20,2 εκατ. ευρώ το 2016.

Σημειωνεται πως οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ προσδιορίστηκαν όπως στη σημείωση 5 των δημοσιευθέντων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ