ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 19-4-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΨΕΩΝ: Ο Φον Ρίμπεντροπ [φωτ., δεξιά] εδέχθη το απόγευμα τον υπουργόν των Εξωτερικών της Ρουμανίας κ. Γκαφένκο [φωτ., αριστερά] και συνωμίλησε μετ’ αυτού επί των ενδιαφερόντων τας δύο χώρας ζητημάτων. Κατά την διάρκειαν της συνομιλίας ταύτης διεπιστώθη ταυτότης απόψεων επί πολλών εκ των ανακινηθέντων ζητημάτων. [...] Εν Βερολίνω επικρατεί η γνώμη ότι αι παρατεταμέναι αύται συνομιλίαι θα συντελέσουν εις το να βελτιωθούν αι μεταξύ Γερμανίας και Ρουμανίας σχέσεις, ακριβώς όπως καθωρίσθη υπό της τελευταίας υπογραφείσης οικονομικής συμφωνίας.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Εις όλην την Ελλάδα η Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας φθάνει τας 500.000 νέων και νεανίδων. Από την τεραστία αυτή στρατιά του Εθνους, 200.000 νέων, ηλικίας 16-20 ετών, είναι η δύναμις της Οργανώσεως εις Φαλαγγίτας, ενώ αι άλλαι 300.000 είναι Σκαπανείς, Σκαπάνισσαι και Φαλαγγίτριαι. Αι διακόσιαι δε χιλιάδες Φαλαγγιτών αποτελούν ένα δεύτερο στρατό της Πατρίδος.

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ: Χθες ο κ. Λόυδ Τζωρτζ, εισήλθεν εις το πεντηκοστόν έτος του κοινοβουλευτικού του σταδίου. Εκλεγείς πράγματι βουλευτής του Κάρναβον την 10ην Απριλίου 1890, εισήλθεν εις την Βουλήν των Κοινοτήτων διά πρώτην φοράν την 17ην Απριλίου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ