ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 19-6-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

NAZI KAI ΜΟΥΣΙΚΗ: [...] Αμα τη αναλήψει της πολιτικής εξουσίας υπό του εθνικοσοσιαλισμού, η μουσική, ως φαινόμενον πνευματικόν και καλλιτεχνικόν και ως όργανον πολιτιστικόν, περιήλθεν εις τον κύκλον της οράσεως της νέας κοσμοθεωρητικής κινήσεως. [...] Η μουσική, εξ άλλου, δεν αντεπροσώπευε πλέον πολυτελές δώρον, προσιτόν εις ελαχίστους μόνον προνομιούχους, αλλά κατά την νέαν αντίληψιν έδει να καταστή κτήμα, τροφή, χαρά, ολοκλήρου του λαού.

ΠΑΓΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ: Η μετάβασις του Ιταλού υπουργού των Εξωτερικών κόμητος Τσιάνο εις την Μαδρίτην προκαλεί ποικίλα σχόλια μεταξύ των πολιτικών και διπλωματικών κύκλων. Πιστεύεται γενικώς ότι πρωταρχικός σκοπός του ταξιδίου είναι η παγίωσις των φιλικωτάτων σχέσεων των υφισταμένων μεταξύ Μαδρίτης και Ρώμης και η υπογραφή στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας εις την οποίαν θα συμμετάσχη κατά ένα ωρισμένον τρόπον και η Γερμανία.

ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ: [...] οι υπουργοί των δύο Βαλτικών κρατών [Φ: Εσθονίας και Λετονίας] ανέλαβον την υποχρέωση όπως αι Βουλαί των εγκρίνουν την εκτέλεσιν ισχυρών οχυρωματικών έργων κατά μήκος των προς την Ρωσσίαν συνόρων των. Η κατασκευή των έργων θα γίνη υπό της Γερμανίας.
 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ