ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 18-10-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ: Αι βρεταννικαί στρατιωτικαί δυνάμεις συγκεντρούνται προς τα γαλλικά σύνορα, λαμβάνουσαι θέσεις εις τους ορισθέντας δι’ αυτάς τομείς. Καθημερινώς φθάνουν νέαι αγγλικαί δυνάμεις και αι οδοί αι άγουσαι εκ των λιμένων προς τα σύνορα, κατακλύζονται διαρκώς από τον αδιάλειπτον χείμαρρον μηχανοκινήτων μεταφορικών μέσων. Τα αγγλικά στρατεύματα καθοδηγούνται συντόμως εις τον χειρισμόν του συστήματος χαρακωμάτων των οχυρωμάτων (Μπλοκχάουζ) και των άλλων οχυρωματικών έργων, τα οποία οι Γάλλοι έχουν κατασκευάσει [...]. [φωτ.]

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Διά του υπερωκεανίου «Νέα Ελλάς», απεστάλησαν εις Λισσαβώνα περί τους εκατόν άνεργοι ναυτεργάται διαφόρων ειδικοτήτων, οίτινες θα αποτελέσουν τον πυρήνα διά την αντικατάστασιν των παλλινοστούντων πληρωμάτων και την συμπλήρωσιν των παρουσιαζομένων εις τα πληρώματα των ελληνικών φορτηγών κενών, δημιουργουμένου ούτω ναυτεργατικού κέντρου εις την αλλοδαπήν διά τας ανάγκας της ελληνικής ναυτιλίας.

ΜΟΝΙΠΠΑ: Οι περιορισμοί που ετέθησαν εις την κυκλοφορίαν των αυτοκινήτων έκαμαν να εμφανισθούν εις το Λονδίνον μετά τόσα έτη λήθης, και πάλιν μόνιππα. Τα ταξί, όπως άλλωστε και εδώ, τα είχαν εξαφανίσει προ πολλού.

Για περισσότερη αρθρογραφία, γίνετε συνδρομητής στην έντυπη Καθημερινή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ